Beteendepåverkande åtgärder vid akut eller subakut nacksmärta för att förebygga långvariga smärttillstånd

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

För att skapa evidens kring vilka metoder som har effekt för att förebygga långvariga smärttillstånd behöver studier upprepas under liknande förhållanden. Det är därför bra om framtida forskning använder tidigare forskning som bas. Det är också av vikt att undersöka om metoder behöver anpassas för kvinnor respektive män samt att underrepresenterade grupper (barn, ungdomar samt äldre) inkluderas. För mer information om framtida forskningsbehov kapitel 10 (kunskapsluckor och framtida forskning) se översikt

Vad finns?

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

SBU. Preventiva insatser vid akut smärta från rygg och nacke. Effekter av fysisk träning, manuell behandling och beteendepåverkande åtgärder. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2016. SBU-rapport nr 245. ISBN 978-91-85413-88-1. Mer om översikten

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här