Beardslee’s familjeintervention för att främja fungerande familjerelationer och förebygga psykisk ohälsa hos barn till föräldrar med depression

Vad behövs?

En uppdaterad systematisk översikt behövs.

Vad finns?

SBU:s upplysningstjänst identifierade tre primärstudier där effekten av Beardslee’s familjeintervention undersöktes. Läs mer här

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

SBU. Program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2010. SBU-rapport nr 202. ISBN 978-91-85413-38-6. Mer om översikten

Informationen är hämtad från SBU:s Upplysningstjänst. Läs mer här

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här