Programmets benämning

Unplugged

Typ av insats

Universiell prevention

Programmet i korthet

Unplugged är ett universellt, interaktivt och manualbaserat preventionsprogram som ges i skolan. Programmet riktar sig till ungdomar mellan 12 och 14 år och syftar till att förebygga användning av tobak, alkohol och cannabis. Programmet är baserat på en kognitiv modell om socialt inflytande. Unplugged har utvecklats i samarbete mellan åtta europeiska länder där Sverige deltagit.

Insats riktad mot

Narkotika, Alkohol, Tobak

Målgrupp

Tidig tonår (12-14 år)

Kön

Pojkar/män & Flickor/kvinnor

Arena

Skolan, Grundskolan

Utförare

Lärare

Beskrivning Utförare

Kompetenskrav Utförare

För att få genomföra Unplugged ska läraren/ledaren genomgå en utbildning på cirka 2,5 dagar.

Krävs licens för att utföra insatsen?

Ja

Visad effekt

Unplugged ökade prevalensen ungdomar som inte använde cannabis i de båda publicerade studierna. Programmet påverkar inte användning av tobak och alkohol eller tungt episodiskt drickande.

I Sverige sågs dock inga signifikanta skillnader på konsumtion av droger mellan interventionsskolorna och de skolor som ingick i kontrollgruppen och som använde sedvanliga ANT-program.

Vetenskaplig tillförlitlighet enligt GRADE

Det finns ett begränsat vetenskapligt stöd för att Unplugged ger en signifikant högre prevalens ungdomar som inte använder cannabis. Det vetenskapliga stödet för effekter på rökning, bruk av alkohol och berusningsdrickande är otillräckligt.

Utvärdering gjord i

EU

Hälsoekonomisk utvärdering

Programkostnader

Om en klass antas bestå av 25 elever, blir kommunens kostnader för en elev cirka 440 svenska kronor för Unplugged (SBU. Att förebygga missbruk av alkohol, droger och spel hos barn och unga. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2015. SBU-rapport nr 243. ISBN 978-91-85413-87-4).

Programutvecklare

Information om Unplugged och kontaktpersoner i Sverige finns på www.eudap.net