Programmets benämning

Towards No Drug Abuse (TND)

Typ av insats

Selektiv prevention, Universiell prevention

Programmet i korthet

Towards No Drug Abuse (TND) är ett skolbaserat drogförebyggande program för gymnasieungdomar som är i riskzonen för narkotikamissbruk och våldsrelaterat beteende. TND innehåller tolv 40-minuters interaktiva sessioner som utförs av klasslärare eller hälsopedagoger under en tre-veckors period. Sessionerna syftar till att öka elevernas motivation att inte använda droger, öka förmågan att kontrollera eget beteende och förbättra kommunikationen med andra samt att träna strategier för beslutsfattande. TND bygger på interaktion mellan elever och programförmedlare. Programmet är mycket strukturerat och varje session finns dokumenterad. Elever som är frånvarande när programmet genomförs får på så sätt del av innehållet i efterhand. TND har använts både som universellt program och i specialskolor för elever som inte klarat reguljär skolgång.

Insats riktad mot

Narkotika, Alkohol, Tobak, Riskfaktor starkt korrelerad till ANT-bruk

Målgrupp

Sena tonår (15-18 år)

Kön

Pojkar/män & Flickor/kvinnor

Arena

Gymnasieskola

Utförare

Lärare

Beskrivning Utförare

Utöver klasslärare har programmet utförts av hälsopedagoger.

Kompetenskrav Utförare

Utbildning i TND består av 1–2 dagars workshops.

Krävs licens för att utföra insatsen?

Nej

Visad effekt

I SBU:s granskning av preventionsinsatser är TND är utvärderat i sex studier. Fyra studier visade att programmet lett till minskad användning av droger som heroin och kokain. En studie visade att ungdomar med hög alkoholkonsumtion som genomgått TND drack vid färre tillfällen per vecka jämfört med dem i kontrollgruppen. En studie visade att programmet lett till minskad tobaksrökning.

Vetenskaplig tillförlitlighet enligt GRADE

Det finns ett begränsat vetenskapligt stöd för att TND kan påverka användning av droger som heroin och kokain. I och med att tre av sju jämförelser i sex studier inte såg signifikanta effekter finns det brister i samstämmighet vilket ledde till ett avdrag på ett steg. Precisionen var bristfällig eftersom analysen var deskriptiv och det kan inte uteslutas att programmet saknade effekt.Det finns ett begränsat vetenskapligt stöd för att TND inte har några signifikanta effekter på konsumtion och prevalens av tobak och alkohol. Studierna var inte helt samstämmiga och det kan inte uteslutas att programmet har effekt, vilket sammanlagt sänkte evidensstyrkan med två steg.

Det finns ett måttligt starkt vetenskapligt stöd för att TND inte har några signifikanta effekter på användning av cannabis mätt som konsumtion eller prevalens. Det går inte att utesluta att programmet har effekt vilket motiverade ett avdrag med –1 för bristande precision.

Utvärdering gjord i

USA

Hälsoekonomisk utvärdering

Programkostnader

Programutvecklare

Steve Sussman, Ph.D. University of Southern California