Programmets benämning

Strengthening Families Program 10–14

Typ av insats

Universiell prevention

Programmet i korthet

Strengthening Families Program 10-14 (SFP 10-14) är ett universellt preventionsprogram för föräldrar och tonåringar med syftet att främja ett gott föräldraskap och positiva familjerelationer. Detta förväntas leda till minskat aggressivt beteende, förbättrade familjerelationer och minskad droganvändning under tonårstiden. SFP är baserat på biopsykosocial teori och inriktat mot att stärka familjens skyddsfaktorer och motståndskraft och därigenom förebygga och hantera risker i relation till ungdomars droganvändning och andra problembeteenden. Programmet pågår under sju veckor med en tvåtimmarssession per vecka.

Insats riktad mot

Narkotika, Alkohol, Tobak, Riskfaktor starkt korrelerad till ANT-bruk

Målgrupp

Tidig tonår (12-14 år)

Kön

Pojkar/män & Flickor/kvinnor

Arena

Kommun/Samhälle

Utförare

Annan utförare

Beskrivning Utförare

SFP leds av personer som genomgått specifik utbildning i programmet. Det är önskvärt att gruppledare har en passande grundutbildning inom det sociala verksamhetsfältet samt gärna yrkesmässig eller likvärdig erfarenhet från arbete med utsatta ungdomar.

Kompetenskrav Utförare

Utbildningen innehåller information om bakgrunden till SFP, utvärderingsresultat, risk- och skyddsfaktorer och programmets teori och praktik.

Krävs licens för att utföra insatsen?

Nej

Visad effekt

Det är oklart om SFP kan påverka konsumtion av alkohol, tobak och narkotika eller tungt episodiskt drickande. En svensk studie [201] med en anpassad version av programmet (Föräldrastegen) har inte kunnat replikera positiva resultat i amerikanska studier.

Vetenskaplig tillförlitlighet enligt GRADE

Sammanfattningsvis är effekterna av SFP oklara eftersom det vetenskapliga underlaget är motstridigt. Bedömningen är dock att kontexten i de två äldre amerikanska studierna [198, 200] inte är överförbar till svenska förhållanden, framför allt vad gäller rökning. Den svenska studien [201] visar sannolikt resultat som är mer representativa för svenska förhållanden.

Utvärdering gjord i

EU, USA

Hälsoekonomisk utvärdering

Enligt cost benefit beräkningar kan varje krona som satsas på implementering av SFP ge en avkastning på uppemot 9,6 kronor och en samhällsekonomisk vinst på knappt 50 000 svenska kronor per ungdom [223].

Programkostnader

Enligt Blueprint är den uppskattade kostnaden cirka 1 450 svenska kronor per familj som deltar i SFP.

Programutvecklare

Virginia Molgaard, Ph.D. Associate Professor

Iowa State University, Institute for Social and Behavioral Research, 2625 North Loop Drive #2500, Ames, IA 50010
Telefon (515) 294-8762 vmolgaar@iastate.edu