Programmets benämning

Örebro Prevention Program (ÖPP)

Typ av insats

Universiell prevention

Programmet i korthet

Örebro Prevention Program* syftar till att minska bruket av alkohol bland ungdomar genom att påverka föräldraattityder till alkohol. Föräldrarna uppmanas att kommunicera nolltolerans avseende alkohol till sina barn. Information om hur man kan prata med sina barn om alkohol sprids på föräldramöten i skolan i början av varje termin och genom regelbundna brev som skickas hem under skolåret. Föräldrarna får också information om olika aktiviteter som organiseras i kommunen för att ungdomarna ska ha tillgång till meningsfulla fritidsaktiviteter.

* Örebro Prevention Program har sedermera utvecklats och kallas i den nya tappningen EFFEKT. EFFEKT avses förebygga såväl alkohol- som droganvändning bland unga.

Insats riktad mot

Alkohol

Målgrupp

Tidig tonår (12-14 år)

Kön

Pojkar/män & Flickor/kvinnor

Arena

Grundskolan

Utförare

Lärare

Beskrivning Utförare

Kompetenskrav Utförare

Krävs licens för att utföra insatsen?

Tillstånd krävs för att utföra programmet

Visad effekt

Örebro Prevention Program bedöms inte minska alkoholkonsumtionen bland skolelever. Bedömningen baseras på de två randomiserade studier som gjorts, i Sverige respektive i Nederländerna, och avser ÖPP som enda insats. Programmets effekter på tungt episodiskt drickande och alkoholdebut är oklar.

Vetenskaplig tillförlitlighet enligt GRADE

Det finns ett begränsat stöd för att ÖPP inte påverkar alkoholkonsumtionen, medan effekten på tungt episodiskt drickande och alkoholdebut är oklar.

Utvärdering gjord i

Norden, EU

Hälsoekonomisk utvärdering

Saknas

Programkostnader

Kommuner som använder ÖPP/EFFEKT betalar en avgift som baseras på kommunens storlek. Avgiften är indelad i fyra kategorier:
>150 000 invånare = 18 000 kr/år
80 000-150 000 invånare = 14 000 kr/år
50 000–80 000 invånare = 7 000 kr/år
<50 000 invånare = 4 000 kr/år

Programutvecklare

Nikolaus Koutakis, Örebro Universitet, 701 82 Örebro. nikolaus.koutakis@oru.se