Programmets benämning

Ölkampanjen

Typ av insats

Universiell prevention

Programmet i korthet

Ölkampanjen i Stockholm var ett försök att genom information, utbildning och övervakning av ölförsäljning i livsmedelsbutiker begränsa underårigas tillgång till öl med alkoholhalt upp till 3,5 procent. Ölkampanjen innefattade möten och skriftlig information till föräldrar och butiksinnehavare samt utbildning av butikspersonal. Även polis och mediaföreträdare involverades i kampanjen. Arbetet leddes av en samordningsgrupp och koordinerades av STAD (Stockholm förebygger alkohol och drogproblem).

Insats riktad mot

Alkohol

Målgrupp

Sena tonår (15-18 år)

Kön

Pojkar/män & Flickor/kvinnor

Arena

Kommun/Samhälle

Utförare

Programutvecklare/forskare/expert

Beskrivning Utförare

Ölkampanjen leddes av en lokal styrgrupp med representanter för föräldrar, livsmedelshandlare och polisen. En forskargrupp följde kampanjen och utvärderade effekterna.

Kompetenskrav Utförare

Krävs licens för att utföra insatsen?

Visad effekt

Vid uppföljning efter två år lyckades färre inköpsförsök i både interventions- och kontrollområdena jämfört med baslinjemätningen, men det fanns ingen signifikant skillnad mellan dem. I jämförelse med kontrollområdet hade kampanjen inte heller effekt på ungdomarnas upplevelse av tillgängligheten till öl i matvarubutiker.

Vetenskaplig tillförlitlighet enligt GRADE

Studien ingår inte i metaanalys och vetenskaplig tillförlitlighet enligt GRADE har inte bedömts.

Utvärdering gjord i

Norden

Hälsoekonomisk utvärdering

Saknas.

Programkostnader

Ingen uppgift.

Programutvecklare

STAD (Stockholm förebygger alkohol och drogproblem), Norra Stationsgatan 69 plan 7, 113 64 Stockholm | stad.slso@sll.se