Programmets benämning

Life Skills Training (LST)

Typ av insats

Universiell prevention

Programmet i korthet

Life Skills Training (LST) är ett skolbaserat universellt program för att förebygga användning av tobak, alkohol, cannabis och våld bland ungdomar i åldern 12 till 14 år. LST pågår under tre år och innehåller totalt 30 sessioner, 15 sessioner första året, 10 sessioner andra året och fem tredje året. Programmet utförs företrädesvis av skolans ordinarie lärare och består av tre huvudkomponenter:
(1) personliga förmågor,
(2) sociala färdigheter och
(3) specifika förmågor att motstå droganvändning.

LST använder en rad olika undervisningsmetoder, bland annat demonstrationer, övningar, återkoppling och förstärkning. Programmet bygger på kognitiv beteendeteori och kombinerar strategier för ökad social kompetens med socialt normativa komponenter.

Insats riktad mot

Enbart cannabis, Alkohol, Tobak, Riskfaktor starkt korrelerad till ANT-bruk

Målgrupp

Tidig tonår (12-14 år)

Kön

Pojkar/män & Flickor/kvinnor

Arena

Skolan

Utförare

Lärare

Beskrivning Utförare

Kompetenskrav Utförare

Lärare som vill använda LST deltar i en en- eller tvådagars utbildning.

Krävs licens för att utföra insatsen?

Ja

Visad effekt

Tre studier av LST:s upphovsman Botvin fann att programmet kunde minska berusningsdrickande. Vad gäller konsumtion av alkohol och narkotika har studierna i huvudsak inte visat några signifikanta effekter på debut eller konsumtion.

Vetenskaplig tillförlitlighet enligt GRADE

Sammanfattning av effekter av programmet LST på kort till medellång sikt

Samstämmighet och precision –1 vardera.

Risk för bias och publikationsbias –1 vardera.

Utvärdering gjord i

EU, USA

Hälsoekonomisk utvärdering

Enligt SBU:s hälsoekonomiska analys skulle LST kunna ge måttliga kostnader per hälsoeffekt. Förutsatt att andelen ungdomar som intensivkonsumerar minskar med minst 5 procent, skulle LST kunna vara kostnads­effektivt.

Programkostnader

Enligt SBU:s beräkningar är LST ett program med jämförelsevis låga kostnader.
Beräknat på en skola där LST används under fem år av två LST-utbildade lärare som vardera ansvarar för fyra klasser med 25 elever i varje klass blir kommunens kostnad för en elev cirka 200 svenska kronor (2015).

Programutvecklare

Gilbert J. Botvin, Ph.D. Weill Cornell Medical College