Programmets benämning

DARE och DARE PLUS

Typ av insats

Universiell prevention

Programmet i korthet

DARE är ett generellt drogförebyggande skolbaserat program som riktar sig till ungdomar mellan 11 och 18 år. Programmets primära mål är att lära ut effektiva sätt att motstå drogpositiva influenser och säga nej till droganvändning. Andra mål är att stärka ungdomars självkänsla och sociala färdigheter, eftersom dessa uppfattas vara kopplade till droganvändning. Programmet utgår från socialt normativ teori och består normalt av 17 lektioner, med en lektion i veckan under 17 veckor. Lektionerna hålls av poliser.

DARE PLUS (Play and Learn Under Supervision) är en booster eller komplement till DARE-programmet. PLUS-versionen är avsedd för något äldre ungdomar, men har samma primära mål som originalprogrammet. Ett sekundärt mål att även minska aggressivt- och våldsamt beteende har dock lagts till. Eftersom målgruppen är något äldre antas att fler redan testat droger. PLUS-versionen är därför mer inriktad mot positiva alternativ till droganvändning via föreningar och klubbar. Samverkan med lokalsamhället är alltså en del av DARE PLUS.

Insats riktad mot

Narkotika, Alkohol, Tobak, Riskfaktor starkt korrelerad till ANT-bruk

Målgrupp

Tidig tonår (12-14 år), Sena tonår (15-18 år)

Kön

Pojkar/män & Flickor/kvinnor

Arena

Skolan, Kommun/Samhälle

Utförare

Annan utförare

Beskrivning Utförare

Poliser

Kompetenskrav Utförare

Poliser som undervisar i DARE får genomgå en 80 timmars utbildning. För DARE PLUS krävs utöver 80-timmarsutbildningen att man undervisat i grundprogrammet under minst två terminer.

Krävs licens för att utföra insatsen?

Visad effekt

I SBU:s granskning ingår sex studier som utvärderat DARE. Inga statistiskt säkerställda effekter av programmet har påvisats. Programmet DARE PLUS har i en studie visat positiva effekter. Ett år efter att interventionen avslutats hade pojkar i interventionsgruppen lägre alkoholkonsumtion de senaste 30 dagarna jämfört med kontrollgruppen. Resultaten var däremot inte signifikanta för flickor. Subgruppsanalys visade även att rökning minskat bland pojkar men inte bland flickor.

Vetenskaplig tillförlitlighet enligt GRADE

Det vetenskapliga underlaget för att bedöma programmets påverkan på ungdomars alkoholdebut är otillräckligt. Det vetenskapliga underlaget för att DARE inte har någon effekt på alkoholkonsumtion på längre sikt är måttligt starkt. Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma effekter av programmet DARE PLUS. Underlaget för att bedöma om DARE påverkar tobakskonsumtion är otillräckligt.

Utvärdering gjord i

USA

Hälsoekonomisk utvärdering

Programkostnader

Programutvecklare

Oklart vem som utvecklat programmet. Huvudreferens för dagen program är:

Program Director: Jill Roberts, Director

D.A.R.E. America P.O. Box 512090 Los Angeles CA 90051 Phone: Telefonlur