Programmets benämning

Communities that Care (CTC)

Typ av insats

Universiell prevention

Programmet i korthet

Communities that Care är en forskningsbaserad preventionsmodell som ger lokalsamhället verktyg att arbeta med ungdomars ohälsa och beteendeproblem genom att fokusera på empiriskt identifierade risk- och skyddsfaktorer. CTC tillhandahåller en struktur för att engagera samhällsaktörer, en process för att ta fram en gemensam vision i lokalsamhället, verktyg för att bedöma förekomst av risk- och skyddsfaktorer lokalt samt processer för att prioritera dessa faktorer och formulera specifika mätbara mål för lokalsamhällets förebyggande insatser. CTC vägleder arbetet att ta fram en plan för det förebyggande arbetet i lokalsamhället. I planen ska det framgå hur identifierade risk- och skyddsfaktorer ska adresseras med väl utprovade och effektiva insatser och hur insatserna ska implementeras. CTC ger även vägledning kring monitorering av implementerade insatsers utfall och hur nya insatser införs om monitoreringen indikerar att detta behövs. CTC implementeras i fem steg och processen stöds av sex utbildnings- och träningssessioner som leds av certifierade CTC-utbildare. Det bedöms ta cirka 2–5 år innan man kan se förändringar när det gäller riskfaktorer i lokalsamhället.

Insats riktad mot

Narkotika, Alkohol, Tobak, Riskfaktor starkt korrelerad till ANT-bruk

Målgrupp

Barn (5-11 år), Tidig tonår (12-14 år), Sena tonår (15-18 år), Ung vuxen (19-25 år)

Kön

Pojkar/män & Flickor/kvinnor

Arena

Kommun/Samhälle

Utförare

Annan utförare

Beskrivning Utförare

CTC är en samverkansmodell där aktörer i lokalsamhället som kan bidra till att förebygga droganvändning och kriminalitet bland unga kan ingå. Exempel på aktörer är skolan, socialtjänsten, polisen, lokala brottsförebyggare, föreningslivet, företagare etc.

Kompetenskrav Utförare

CTC är en preventionsmodell som förvaltas av University of Washington School of Social Work. Institutionen ger utbildning och stöd vid implementering av CTC.

Krävs licens för att utföra insatsen?

Ja

Visad effekt

Andelen ungdomar som inte började dricka alkohol var signifikant lägre i lokalsamhällen som implementerat CTC jämfört med kontrollsamhällen vid uppföljning tre, fem och åtta år efter baslinjemätningen.

Andelen ungdomar som var rökfria var högre i lokalsamhällen som implementerat CTC jämfört med kontrollsamhällen vid samtliga uppföljningar upp till åtta år.
CTC gav dock inga signifikanta effekter på konsumtion av cannabis vid någon mätpunkt.

Vetenskaplig tillförlitlighet enligt GRADE

I SBU:s granskning ingår 15 program av typen multimodala insatser med samverkan i lokalsamhället. Den vetenskapliga tillförlitligheten för effekter av dessa program har bedömts samfällt för respektive utfallsmått. Inga separata analyser av tillförlitlighet beträffande effekter av specifika program har gjorts.

Utvärdering gjord i

EU, USA

Hälsoekonomisk utvärdering

Programkostnader

Programutvecklare

David Hawkins, Ph.D.

CTC förvaltas av University of Washington School of Social Work, 9725 3rd Ave. NE, Suite 401 Seattle, WA 98115-2024 (206) 543-5709(206) 543-5709 Telefon email: bbrooke@myuw.net www.communitiesthatcare.net