Programmets benämning

Big Brothers Big Sisters

Typ av insats

Selektiv prevention

Programmet i korthet

Big Brothers Big Sisters of America är ett mentorprogram som används i lokalsamhället för para ihop ett barn/ungdom som uttryckt behov av en extra vuxenkontakt med en frivillig vuxen mentor. Kontakten mellan den unge och mentorn avses idealt leda till att en förtroendefull och stödjande relation utvecklas. Den viktigaste komponenten i programmet är själva matchningen, som utgår från gemensamma intressen och mål. Målen identifieras av medarbetare vid BBBS i samband med omfattande intervjuer med vuxna som ansökt om att bli mentorer, med den unges föräldrar och naturligtvis med den unge själv. Efter matchningen monitoreras och stöds relationen av anställda vid BBBS. Mentorparet bestämmer tillsammans vad de vill göra, men aktiviteterna relateras till de gemensamma målen.

Insats riktad mot

Narkotika, Alkohol, Tobak, Riskfaktor starkt korrelerad till ANT-bruk

Målgrupp

Tidig tonår (12-14 år), Sena tonår (15-18 år)

Kön

Pojkar/män & Flickor/kvinnor

Arena

Kommun/Samhälle

Utförare

Annan utförare

Beskrivning Utförare

Vuxen volontär som efter prövning utsetts till mentor.

Kompetenskrav Utförare

Krävs licens för att utföra insatsen?

Nej

Visad effekt

En amerikansk och en svensk studie som utvärderat det ettåriga mentorprogrammet Big Brothers Big Sisters ingår i SBU:s systematiska översikt. Den amerikansk studien visade att ungdomarna i interventionsgruppen testat droger i signifikant lägre grad än kontrollgruppen vid uppföljningen efter 6 månader, 46 procent jämfört med 11,5 procent. Den svenska studien utvärderade en anpassad version av programmet. Här påvisades ingen minskning av bruket av vare sig alkohol, tobak eller illegala droger vid uppföljning efter 12 månader.

Vetenskaplig tillförlitlighet enligt GRADE

Det går inte att bedöma effekterna av Big Brothers Big Sisters eftersom de två studier som ingår i SBU:s översikt visar motstridiga resultat.

Utvärdering gjord i

Norden, USA

Hälsoekonomisk utvärdering

Saknas.

Programkostnader

En ungefärlig kostnaden per ungdom som matchas med en mentor är enligt Blueprint 11 200 svenska kronor.

Programutvecklare

Kristin Romens, Big Brothers Big Sisters National Office