Filtrering

För att få information om ett givet program klickar du på programmets namn nedan. Alternativet är att använda filtreringsfunktionen till höger. Ju fler uppgifter som du fyller i, desto mer avgränsas sökningen.

Filtrering

  • Typ av insats
  • Insats riktad mot
  • Utvärdering gjord i
  • Kön
  • Arena
  • Målgrupp

A Matter of Degree

Program avsett för

Multimodalt för att förebygga missbruk av alkohol.

Programkarakteristika

Visad effekt

Vetenskaplig tillförlitlighet enligt GRADE

Det vetenskapliga stödet för att programmet kan förebygga någon form av missbruk hos barn och unga är otillräckligt.

Adolescent decision making (ADM)

Program avsett för

Programkarakteristika

Visad effekt

Vetenskaplig tillförlitlighet enligt GRADE

ALERT

Program avsett för

Adolescent Learning Experiences Resistance Training (ALERT) är ett skolbaserat preventionsprogram för åldersgruppen 12 till 14 år inriktat mot alkohol, tobak och cannabis/marijuana.

Programkarakteristika

Programmets mål är att förebygga att ungdomar som inte använt ANT börjar experimentera med droger. För ungdomar som börjat experimentera är målet att förebygga reguljärt bruk och missbruk. Programmet bygger på att öka deltagarnas motivation och sociala kompetens att avstå från droganvändning genom att lära ut färdigheter för att förstå och motstå drogpositiva influenser. ALERT består av 11 lektioner under det första året och tre lektioner under år två.

Visad effekt

I SBU:s översikt över effekter av preventionsinsatser för barn och unga (2015) är ALERT utvärderat i åtta studier. Den samlade bedömningen är att programmet varken påverkar debut eller konsumtion av ANT.

(Att förebygga missbruk av alkohol, droger och spel hos barn och unga. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2015).

Vetenskaplig tillförlitlighet enligt GRADE

Bedömningen är att det finns ett begränsat vetenskapligt stöd för att ALERT inte har några signifikanta effekter på vare sig debut eller konsumtion av rökning, alkohol, cannabis och inhalanter. Evidensstyrkan sänktes ett steg då studierna inte var helt samstämmiga; enstaka studier visade signifikanta positiva resultat. Precisionen var bristfällig eftersom bedömningen var deskriptiv och att det inte kunde uteslutas att programmet hade effekt. Detta motiverade ett ytterligare avdrag, –1.

ATHENA

Program avsett för

Athletes Targeting Healthy Exercise & Nutrition Alternatives (ATHENA) är ett program för att minimera skador och främja hälsa hos unga kvinnliga lagidrottare i high school (14 – 18 år).

Programkarakteristika

Skolbaserat normativt program vars främsta mål är att minska osunda matvanor och förebygga användning av kroppsformande substanser som steroider och bantningspiller, men också alkohol, tobak och cannabis. Programmet innehåller gruppsamtal och rollspel för att stärka och träna kognitiva färdigheter och attityder.

Visad effekt

Vid uppföljning ett till tre år efter interventionen var konsumtionen av tobak, alkohol och cannabis signifikant lägre i gruppen som deltagit i ATHENA-programmet jämfört med i kontrollgruppen.

Vetenskaplig tillförlitlighet enligt GRADE

Det vetenskapliga underlaget utgörs av en radomiserad studie. Det är otillräckligt för att bedöma den redovisade effektstorlekens tillförlitlighet.

ATLAS

Program avsett för

Athletes Training and Learning to Avoid Steroids (ATLAS) är ett drogförebyggande och hälsofrämjande program för idrottande pojkar mellan 15 och 18 år i High school.

Programkarakteristika

Programmet är socialt normativt och primärt inriktat mot att förmedla kunskap om direkta negativa effekter av anabola steroider, alkohol och andra droger på idrottsprestationer. Programmets mål är att minska eller helt stoppa användning av anabola steroider, kosttillskott, alkohol och illegala droger och samtidigt förbättra kostvanor och träning.

Visad effekt

En kontrollerad men inte randomiserad studie visade att deltagarna i ATLAS-programmet hade mindre konsumtionen av anabola steroider jämfört med kontrollgruppen vid ettårsuppföljning. Skillnaden var dock inte signifikant.
Användningen av illegala droger och alkohol var också lägre i ATLAS-gruppen, och den skillnaden var signifikant med enkelsidigt test.

Vetenskaplig tillförlitlighet enligt GRADE

Det går inte att bedöma effektstorlekens tillförlitlighet eftersom det vetenskapliga underlaget endast består av en studie.

BASICS

Program avsett för

Programkarakteristika

Visad effekt

Vetenskaplig tillförlitlighet enligt GRADE

Big Brothers Big Sisters

Program avsett för

Riskutsatta barn/ungdomar mellan 10 och 16 år som uttryckt behov av en extra vuxenkontakt. I programmet Big Brothers Big Sisters (BBBS) matchas den unges intressen och önskemål i förhållande till en vuxen volontär som utsetts till mentor.

Programkarakteristika

Mentorer utses och matchas av medarbetare i BBBS, som även monitorerar relationen mellan mentor/ungdom och håller kontakt med ungdomens föräldrar under tiden i programmet. Matchningen baseras på den unges och mentorns gemensamma intressen och mål med relationen. Mentorer förväntas träffa sin ungdom minst 3 till 5 timmar per vecka under 12 månader eller längre. BBBS ansvarar för att samordna insatser till den unge och ansvarar för handledning och annat stöd för mentorer.

Visad effekt

En amerikansk och en svensk studie som utvärderat det ettåriga mentorprogrammet Big Brothers Big Sisters ingår i SBU:s systematiska översikt. Den amerikansk studien visade att ungdomarna i interventionsgruppen testat droger i signifikant lägre grad än kontrollgruppen vid uppföljningen efter 6 månader, 46 procent jämfört med 11,5 procent. Den svenska studien utvärderade en anpassad version av programmet. Här påvisades ingen minskning av bruket av vare sig alkohol, tobak eller illegala droger vid uppföljning efter 12 månader.

Vetenskaplig tillförlitlighet enligt GRADE

Det går inte att bedöma effekterna av Big Brothers Big Sisters eftersom de två studier som ingår i SBU:s översikt visar motstridiga resultat.

CHOICE

Program avsett för

Programkarakteristika

Visad effekt

Vetenskaplig tillförlitlighet enligt GRADE

CLIMATE

Program avsett för

Programkarakteristika

Visad effekt

Vetenskaplig tillförlitlighet enligt GRADE

Communities Mobilising for Change on Alcohol (CMCA)

Program avsett för

Programkarakteristika

Visad effekt

Vetenskaplig tillförlitlighet enligt GRADE

Communities that Care (CTC)

Program avsett för

Communities that Care är ett ramverk för förebyggande insatser mot droganvändning, kriminalitet och andra beteenden som leder till ohälsa hos unga i lokalsamhället.

Programkarakteristika

CTC ska anpassas efter lokalsamhällets behov och förutsättningar.
Modellen innehåller fem steg för att:
1) identifiera och mobilisera relevanta aktörer i lokalsamhället,
2) utse en styrgrupp,
3) identifiera risk- och skyddsfaktorer,
4) utarbeta en handlingsplan med mätbara mål och val av evidensbaserade insatser för att möta behoven med utgångspunkt i identifierade risk- och skyddsfaktorer,
5) Implementera valda insatser och följa upp insatsernas effekter.

Visad effekt

Andelen ungdomar som inte började dricka alkohol var signifikant lägre i lokalsamhällen som implementerat CTC jämfört med kontrollsamhällen vid uppföljning tre, fem och åtta år efter baslinjemätningen.

Andelen ungdomar som var rökfria var högre i lokalsamhällen som implementerat CTC jämfört med kontrollsamhällen vid samtliga uppföljningar upp till åtta år.
CTC gav dock inga signifikanta effekter på konsumtion av cannabis vid någon mätpunkt.

Vetenskaplig tillförlitlighet enligt GRADE

I SBU:s granskning ingår 15 program av typen multimodala insatser med samverkan i lokalsamhället. Den vetenskapliga tillförlitligheten för effekter av dessa program har bedömts samfällt för respektive utfallsmått. Inga separata analyser av tillförlitlighet beträffande effekter av specifika program har gjorts.

DARE och DARE PLUS

Program avsett för

DARE är ett generellt drogförebyggande skolbaserat program som riktar sig till ungdomar mellan 11 och 18 år. DARE PLUS (Play and Learn Under Supervision) är en booster eller komplement till DARE-programmet.

Programkarakteristika

Programmets primära mål är att lära ut effektiva sätt att motstå drogpositiva influenser och säga nej till droganvändning. Andra mål är att stärka ungdomars självkänsla och sociala färdigheter, eftersom dessa uppfattas vara kopplade till droganvändning. Programmet utgår från socialt normativ teori och består normalt av 17 lektioner, med en lektion i veckan under 17 veckor. Lektionerna hålls av poliser.

PLUS-versionen är avsedd för något äldre ungdomar, men har samma primära mål som originalprogrammet.

Visad effekt

I SBU:s granskning ingår sex studier som utvärderat DARE. Inga statistiskt säkerställda effekter av programmet har påvisats. Programmet DARE PLUS har i en studie visat positiva effekter. Ett år efter att interventionen avslutats hade pojkar i interventionsgruppen lägre alkoholkonsumtion de senaste 30 dagarna jämfört med kontrollgruppen. Resultaten var däremot inte signifikanta för flickor. Subgruppsanalys visade även att rökning minskat bland pojkar men inte bland flickor.

Vetenskaplig tillförlitlighet enligt GRADE

Det vetenskapliga underlaget för att bedöma programmets påverkan på ungdomars alkoholdebut är otillräckligt. Det vetenskapliga underlaget för att DARE inte har någon effekt på alkoholkonsumtion på längre sikt är måttligt starkt. Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma effekter av programmet DARE PLUS. Underlaget för att bedöma om DARE påverkar tobakskonsumtion är otillräckligt.

DARE PLUS

Program avsett för

Programkarakteristika

Visad effekt

Vetenskaplig tillförlitlighet enligt GRADE

Familjeinteraktion (Web/CD-ROM)

Program avsett för

Flickor mellan 10–14 år och deras mödrar.

Programkarakteristika

Syftet med programmet är tvåfaldigt, dels att öka kvaliteten på flickors relationer med sina mödrar, dels att lära flickor kognitiva beteendeinriktade färdigheter för att undvika alkohol och drogkonsumtion i tidig ålder.

Programmet innehåller komponenter för att stärka flickors psykologiska välbefinnande, förbättra skolprestationer, förebygga användning av droger, öka samspelet mellan mor och dotter och stärka mödrars omsorg om sina döttrar och härigenom förhindra att de använder droger.

Programmet bygger på familjeinteraktionsteori som föreskriver att en nära och stödjande relation mellan förälder–barn, lämplig föräldramonitorering, omfattande föräldraengagemang och tät kommunikation mellan föräldrar och barn kan skydda mot att ungdomar använder droger.

Visad effekt

Programmet försenar debut av bruk av alkohol och narkotika samt missbruk av receptbelagda läkemedel på kort sikt men effekterna avklingar efter ett år. Programmet har ingen effekt på tobak under ett år, men däremot vid längre uppföljningstider.

Vetenskaplig tillförlitlighet enligt GRADE

Det vetenskapliga stödet för lägre alkoholkonsumtion i interventionsgruppen vid korttidsuppföljning var starkt. Vid uppföljning efter två år var resultatet inte längre signifikant och det vetenskapliga stödet för effekten bedömdes som begränsat.

Tobakskonsumtionen var lägre i interventionsgruppen vid korttidsmätningar, men skillnaden var inte signifikant. Det vetenskapliga stödet för effekten bedömdes vara begränsat. Vid uppföljning efter två år sågs en signifikant effekt och det vetenskapliga stödet för effekten bedömdes vara begränsat.

Konsumtionen av cannabis minskade signifikant i interventionsgruppen vid korttidsuppföljningen. Det vetenskapliga stödet bedömdes vara begränsat. Vid uppföljningen efter två år var effekten inte längre signifikant. Det vetenskapliga stödet för att programmet har långtidseffekter på konsumtion av cannabis var begränsat.

Tre av studierna undersökte om de webbaserade programmen kunde minska felaktig användning av receptbelagda läkemedel. Vid korttidsuppföljningen sågs en signifikant effekt. Det vetenskapliga stödet bedömdes vara måttligt starkt. Vid uppföljning efter två år var effekten inte längre signifikant och det vetenskapliga stödet för effekten bedömdes som begränsat.

Family Matters

Program avsett för

Programkarakteristika

Visad effekt

Vetenskaplig tillförlitlighet enligt GRADE

Family-Check Up (FCU)

Program avsett för

Programkarakteristika

Visad effekt

Vetenskaplig tillförlitlighet enligt GRADE

Focus on Families

Program avsett för

Programkarakteristika

Visad effekt

Vetenskaplig tillförlitlighet enligt GRADE

Föräldrastegen

Program avsett för

Programmet vänder sig till föräldrar med barn i åldern 13–17 år som är i riskzonen för problem med skolk, kriminalitet, tobak, alkohol eller droger.

Programkarakteristika

Föräldrastegen är en svensk anpassning av föräldrastödsprogrammet Strengthening Families Program (SFP). I likhet med SFP och den svenska anpassningen Steg för steg utgörs Föräldrastegens teoretiska bas av resiliens-modellen och ett socioekologisk perspektiv på droganvändning. Föräldrastegen fokuserar primärt på drogprevention genom att stärka skyddsfaktorer och minska förekomsten av riskfaktorer hos föräldrar och ungdomar.

Visad effekt

Föräldrastegen gav inte några signifikant positiva effekter i en svensk studie [225]. Däremot sågs en trefalt ökad risk för att använda illegala droger.

Studien togs inte med i det vetenskapliga underlaget i SBU:s översikt kring förebyggande effekter av preventionsinsatser eftersom de sex månadernas uppföljning räknades från baslinjen och var därmed för kort.

Vetenskaplig tillförlitlighet enligt GRADE

Det vetenskapliga stödet för Föräldrastegen har inte bedömts eftersom studien exkluderades på grund av för kort uppföljningstid.

Svenska utvärderingar av program och multikomponentinterventioner presenteras i ett särskilt kapitel i SBU-rapporten, oberoende av om de ingår i den systematiska granskningen eller ej. Dessa studier presenteras även i denna databas.

Good Behaviour Game (GBG)

Program avsett för

Skolbaserat program med syftet att skapa ett positivt klimat i klassrummet och därigenom en god lärandemiljö. Programmet har även studerats avseende ANT-förebyggande effekter samt effekter beträffande självskadebeteende och suicidförsök.

Programkarakteristika

Good Behaviour Game är ett manualbaserat och socialt normativt pedagogiskt skolprogram för lågstadiet. GBG är utvecklat för att främja ett gott klassrumsklimat genom att eleverna tränar beteendemässig självreglering genom en lek/spel.

Visad effekt

Good Behaviour Game kan försena tobaksdebuten och minska tobakskonsumtionen på medellång till lång sikt (3–6 år), men har ingen nämnvärd effekt på alkohol. En studie fann att GBG försenade debuten att använda annan narkotika än cannabis.

Vetenskaplig tillförlitlighet enligt GRADE

Måttligt starkt stöd för att GBG påverkar rökning på medellång till lång sikt. Begränsat vetenskapligt stöd för att GBG inte har någon nämnvärd effekt på alkoholkonsumtion. Otillräckligt stöd för att bedöma om GBG har några effekter på användning av cannabis och andra illegala droger på medellång sikt.

Healthy for Life

Program avsett för

Programkarakteristika

Visad effekt

Vetenskaplig tillförlitlighet enligt GRADE

Healthy Schools and drugs

Program avsett för

Programkarakteristika

Visad effekt

Vetenskaplig tillförlitlighet enligt GRADE

In Control – No Alcohol!

Program avsett för

Programkarakteristika

Visad effekt

Vetenskaplig tillförlitlighet enligt GRADE

Life Skills Training (LST)

Program avsett för

Life Skills Training (LST) är ett skolbaserat universellt program för att förebygga användning av tobak, alkohol, cannabis och våld bland ungdomar i åldern 12 till 14 år.

Programkarakteristika

LST pågår under tre år och innehåller totalt 30 sessioner, 15 sessioner första året, 10 sessioner andra året och fem tredje året. Programmet utförs företrädesvis av skolans ordinarie lärare och består av tre huvudkomponenter:
(1) personliga förmågor,
(2) sociala färdigheter och
(3) specifika förmågor att motstå droganvändning.

LST använder en rad olika undervisningsmetoder, bland annat demonstrationer, övningar, återkoppling och förstärkning. Programmet bygger på kognitiv beteendeteori och kombinerar strategier för ökad social kompetens med socialt normativa komponenter.

Visad effekt

Tre studier av LST:s upphovsman Botvin fann att programmet kunde minska berusningsdrickande. Vad gäller konsumtion av alkohol och narkotika har studierna i huvudsak inte visat några signifikanta effekter på debut eller konsumtion.

Vetenskaplig tillförlitlighet enligt GRADE

Sammanfattning av effekter av programmet LST på kort till medellång sikt

Samstämmighet och precision –1 vardera.

Risk för bias och publikationsbias –1 vardera.

Mentor

Program avsett för

Ungdomar mellan 13 och 17 år som uttryckt behov av en extra vuxenkontakt. I Mentor-programmet matchas den unges intressen och önskemål i förhållande till en vuxen volontär som utsetts till mentor.

Programkarakteristika

Enda kriteriet för att inkluderas i programmet är ett eget uttalat behov av en vuxenkontakt. Ungdomen tilldelas en mentor som matchats i förhållande till kön och intressen. Mentorer är vuxna lekmän över 20 år. Mentorparen träffas minst var fjortonde dag under ett skolår och varje träff varar 2 till 4 timmar. Paren väljer själva vad de vill göra tillsammans.

Visad effekt

En studie som ingår i SBU:s systematiska översikt undersökte en svensk anpassning av mentorprogrammet Big Brothers Big Sisters [158]. Studien undersökte effekter på såväl berusningsdrickande som rökning och användning av illegala droger. Mentor-programmet ledde inte till minskning av bruket av vare sig alkohol, tobak eller illegala droger vid uppföljning efter 12 månader.

Vetenskaplig tillförlitlighet enligt GRADE

Det går inte att bedöma om mentorprogrammet Big Brothers Big Sisters påverkar droganvändning eftersom den svenska och amerikanska studien inte är samstämmiga.

Motivational Enhancement Treatment (MET)

Program avsett för

Programkarakteristika

Visad effekt

Vetenskaplig tillförlitlighet enligt GRADE

Motiverande samtal, MI

Program avsett för

Programkarakteristika

Visad effekt

Vetenskaplig tillförlitlighet enligt GRADE

MYTRI

Program avsett för

Programkarakteristika

Visad effekt

Vetenskaplig tillförlitlighet enligt GRADE

New Directions

Program avsett för

Programkarakteristika

Visad effekt

Vetenskaplig tillförlitlighet enligt GRADE

Parents who Care

Program avsett för

Programkarakteristika

Visad effekt

Vetenskaplig tillförlitlighet enligt GRADE

Personanpassad normativ återkoppling (PNF)

Program avsett för

Programkarakteristika

Visad effekt

Vetenskaplig tillförlitlighet enligt GRADE

Preparing for Drug Free Years

Program avsett för

Programkarakteristika

Visad effekt

Vetenskaplig tillförlitlighet enligt GRADE

Preventing heavy alcohol use in adolescents (PAS)

Program avsett för

Programkarakteristika

Visad effekt

Vetenskaplig tillförlitlighet enligt GRADE

Preventure

Program avsett för

Programkarakteristika

Visad effekt

Vetenskaplig tillförlitlighet enligt GRADE

PRIME for Life

Program avsett för

Programkarakteristika

Visad effekt

Vetenskaplig tillförlitlighet enligt GRADE

Project EX

Program avsett för

Programkarakteristika

Visad effekt

Vetenskaplig tillförlitlighet enligt GRADE

Project Gatehouse

Program avsett för

Programkarakteristika

Visad effekt

Vetenskaplig tillförlitlighet enligt GRADE

Project Northland

Program avsett för

Project Northland är ett generellt drogförebyggande program med multimodala insatser i lokalsamhället. Programmet riktar sig primärt till elever mellan 12 och 14 år, men innehåller en påbyggnadsdel för elever mellan 15 och 18 år. Även föräldrar, ungdomsledare, kommunpolitiker och andra aktörer i lokalsamhället som kan påverka efterfrågan på och tillgången till främst alkohol involveras i projektet.

Programkarakteristika

I Project Northland arbetar man under tre eller sex år med att engagera elever, föräldrar, ledare inom föreningslivet och andra förebilder samt kommunala arbetsgrupper och det lokala näringslivet i en social- och beteendemässig preventionsstrategi. Projektet innehåller utvalda preventionsinsatser för skola, föräldrar/familj och lokalsamhälle, inklusive kontroll av butiker som säljer alkohol. En viktig del i projektet är att påverka lokal policy kring alkohol. Project Northland koordineras av en styrgrupp som fungerar som bollplank och ger stöd vid implementering.

Visad effekt

En utvärdering av den första fasen av Project Northland gjordes i 24 skoldistrikt i nordöstra Minnesota. Resultatet visade att en lägre andel elever brukat alkohol under de senaste dagarna. Vid uppföljning tre år senare hade effekten avklingat [281,297]. Vid en replikering av Project Northland i 61 kommunala skolor i Chicago påverkades inte alkoholkonsumtionen [280]. Studien i nordöstra Minnesota visade också att Project Northland inte hade några signifikanta effekter på konsumtion av cannabis vid någon mätpunkt [297].

Referenser:

[280] Komro Kelli A, Perry Cheryl L, Veblen-Mortenson S, Farbakhsh K, Toomey Traci L, Stigler Melissa H, et al. Outcomes from a randomized controlled trial of a multi-component alcohol use preventive intervention for urban youth: Project Northland Chicago. Addiction 2008;103:606-18.

[281] Perry CL, Williams CL, Komro KA, Veblen-Mortenson S, Stigler MH,
Munson KA, et al. Project Northland: long-term outcomes of community action to reduce adolescent alcohol use. Health Educ Res 2002;17:117-32.

[297] Perry Cheryl L, Williams Carolyn L, Veblen-Mortenson S, Toomey Traci L, Komro Kelli A, Anstine Pamela S, et al. Project Northland: Outcomes of a Communitywide Alcohol Use Prevention Program During Early Adolescence. Am J Public Health 1996;86:956-56.

Vetenskaplig tillförlitlighet enligt GRADE

Ingen av studierna av Project Northland kunde läggas in i metaanalys. Därför har inte vetenskaplig tillförlitlighet enligt GRADE bedömts.

PROSPER

Program avsett för

Programkarakteristika

Visad effekt

Vetenskaplig tillförlitlighet enligt GRADE

Raising Healthy Children

Program avsett för

Programkarakteristika

Visad effekt

Vetenskaplig tillförlitlighet enligt GRADE

Reducing Underage Drinking

Program avsett för

Programkarakteristika

Visad effekt

Vetenskaplig tillförlitlighet enligt GRADE

Reducing Youth Access to Alcohol

Program avsett för

Programkarakteristika

Visad effekt

Vetenskaplig tillförlitlighet enligt GRADE

SHAHRP

Program avsett för

Programkarakteristika

Visad effekt

Vetenskaplig tillförlitlighet enligt GRADE

Skills for Adolescence

Program avsett för

Programkarakteristika

Visad effekt

Vetenskaplig tillförlitlighet enligt GRADE

Smoke Free Kids

Program avsett för

Programkarakteristika

Visad effekt

Vetenskaplig tillförlitlighet enligt GRADE

SNAPP

Program avsett för

Programkarakteristika

Visad effekt

Vetenskaplig tillförlitlighet enligt GRADE

SPARC

Program avsett för

Programkarakteristika

Visad effekt

Vetenskaplig tillförlitlighet enligt GRADE

Strengthening Families Program 10–14

Program avsett för

Strengthening Families Program 10–14 (SFP) är ett universellt preventionsprogram för föräldrar och tonåringar mellan 10 och 14 år med syftet att främja ett gott föräldraskap och positiva familjerelationer. Detta förväntas leda till minskat aggressivt beteende, förbättrade familjerelationer och minskad droganvändning under tonårstiden.

Programkarakteristika

SFP är baserat på biopsykosocial teori och inriktat mot att stärka familjens skyddsfaktorer och motståndskraft och därigenom förebygga och hantera risker i relation till ungdomars droganvändning och andra problembeteenden. Programmet pågår under sju veckor med en tvåtimmarssession per vecka.

Visad effekt

Det är oklart om SFP kan påverka konsumtion av alkohol, tobak och narkotika eller tungt episodiskt drickande. En svensk studie [201] med en anpassad version av programmet (Föräldrastegen) har inte kunnat replikera positiva resultat i amerikanska studier.

Vetenskaplig tillförlitlighet enligt GRADE

Sammanfattningsvis är effekterna av SFP oklara eftersom det vetenskapliga underlaget är motstridigt. Bedömningen är dock att kontexten i de två äldre amerikanska studierna [198, 200] inte är överförbar till svenska förhållanden, framför allt vad gäller rökning. Den svenska studien [201] visar sannolikt resultat som är mer representativa för svenska förhållanden.

Student 08

Program avsett för

Multimodal insats med samverkan i lokalsamhället med syfte att minska förekomsten av alkoholrelaterat våld i samband med studentfester i krogmiljö.

Programkarakteristika

Programmet Student 08 är en svensk intervention som genomfördes i Stockholm med start 2008. Därefter har årliga kampanjer fortsatt. Målgruppen var studenter mellan 18 och 20 år. Student 08 byggde på komponenterna samarbete (mellan landsting, polis, Skatteverket, alkoholtillståndsgivare och restauranger och eventföretag), kontroll (ökad polisbevakning av studentfester) samt information och utbildning till studenter. Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem (STAD) koordinerade insatserna i nära samverkan med polisen.

Visad effekt

Analysen tydde på att interventionen Student 08 ledde till en statistiskt signifikant 23-procentig minskning av våld som ledde till akutbesök bland unga (p=0,027).

Vetenskaplig tillförlitlighet enligt GRADE

Studierna av multimodala insatser med samverkan i lokalsamhället använde en mängd olika utfallsmått. Detta medförde, i kombination med att interventionerna var mycket olika varandra, att det inte gick att göra metaanalyser av effekterna. Av samma skäl gick det inte att bedöma vetenskaplig tillförlitlighet enligt GRADE.

Take Charge of Your Life (TCYL)

Program avsett för

Programkarakteristika

Visad effekt

Vetenskaplig tillförlitlighet enligt GRADE

Towards No Drug Abuse (TND)

Program avsett för

Programmet Towards No Drug Abuse (TND) är ett skolbaserat drogförebyggande program för gymnasieungdomar som är i riskzonen för narkotikamissbruk och våldsrelaterat beteende.

Programkarakteristika

TND innehåller tolv 40-minuters interaktiva sessioner som utförs av klasslärare eller hälsopedagoger under en tre-veckors period. Sessionerna syftar till att öka elevernas motivation att inte använda droger, öka förmågan att kontrollera eget beteende och förbättra kommunikationen med andra samt att träna strategier för beslutsfattande. TND bygger på samspel mellan elever och programförmedlare. Programmet är mycket strukturerat och varje session finns dokumenterad. Elever som är frånvarande när programmet genomförs får på så sätt del av innehållet i efterhand. TND har använts både som universellt program och i specialskolor för elever som inte klarat reguljär skolgång.

Visad effekt

I SBU:s granskning av preventionsinsatser är TND är utvärderat i sex studier. Fyra studier visade att programmet lett till minskad användning av droger som heroin och kokain. En studie visade att ungdomar med hög alkoholkonsumtion som genomgått TND drack vid färre tillfällen per vecka jämfört med dem i kontrollgruppen. En studie visade att programmet lett till minskad tobaksrökning.

Vetenskaplig tillförlitlighet enligt GRADE

Det finns ett begränsat vetenskapligt stöd för att TND kan påverka användning av droger som heroin och kokain. I och med att tre av sju jämförelser i sex studier inte såg signifikanta effekter finns det brister i samstämmighet vilket ledde till ett avdrag på ett steg. Precisionen var bristfällig eftersom analysen var deskriptiv och det kan inte uteslutas att programmet saknade effekt.Det finns ett begränsat vetenskapligt stöd för att TND inte har några signifikanta effekter på konsumtion och prevalens av tobak och alkohol. Studierna var inte helt samstämmiga och det kan inte uteslutas att programmet har effekt, vilket sammanlagt sänkte evidensstyrkan med två steg.

Det finns ett måttligt starkt vetenskapligt stöd för att TND inte har några signifikanta effekter på användning av cannabis mätt som konsumtion eller prevalens. Det går inte att utesluta att programmet har effekt vilket motiverade ett avdrag med –1 för bristande precision.

Unplugged

Program avsett för

Universellt skolprogram för 12–14 åringar med syfte att förebygga användning av tobak, alkohol och cannabis.

Programkarakteristika

Unplugged är ett interaktivt manualbaserat program om tobak, alkohol och cannabis. Programmet bygger i huvudsak på normativa teorier om social påverkan och har fokus på elevernas engagemang i att inte använda alkohol, tobak eller narkotika samt föräldrasamarbete. Unplugged innehåller 12 lektioner för eleverna och tre föräldraträffar.

Visad effekt

Unplugged ökade prevalensen ungdomar som inte använde cannabis i de båda publicerade studierna. Programmet påverkar inte användning av tobak och alkohol eller tungt episodiskt drickande.

I Sverige sågs dock inga signifikanta skillnader på konsumtion av droger mellan interventionsskolorna och de skolor som ingick i kontrollgruppen och som använde sedvanliga ANT-program.

Vetenskaplig tillförlitlighet enligt GRADE

Det finns ett begränsat vetenskapligt stöd för att Unplugged ger en signifikant högre prevalens ungdomar som inte använder cannabis. Det vetenskapliga stödet för effekter på rökning, bruk av alkohol och berusningsdrickande är otillräckligt.

Ölkampanjen

Program avsett för

Kampanj i lokalsamhället för att hindra underåriga från att köpa öl med alkoholhalt upp till 3,5 procent i livsmedelsbutiker.

Programkarakteristika

Ölkampanjen i Stockholm var ett försök att genom information, utbildning och övervakning av försäljning begränsa tillgängligheten till öl med alkoholhalt upp till 3,5 procent. Ölkampanjen innefattade möten och skriftlig information till föräldrar och butiksinnehavare samt utbildning av butikspersonal. Även polis och mediaföreträdare involverades i kampanjen. Arbetet leddes av en kommunal samordningsgrupp.

Visad effekt

Vid uppföljning efter två år lyckades färre inköpsförsök i både interventions- och kontrollområdena jämfört med baslinjemätningen, men det fanns ingen signifikant skillnad mellan dem. I jämförelse med kontrollområdet hade kampanjen inte heller effekt på ungdomarnas upplevelse av tillgängligheten till öl i matvarubutiker.

Vetenskaplig tillförlitlighet enligt GRADE

Studien ingår inte i metaanalys och vetenskaplig tillförlitlighet enligt GRADE har inte bedömts.

Örebro Prevention Program (ÖPP)

Program avsett för

ÖPP är ett föräldrastödsprogram för att minska ungas alkoholanvändning. Programmet vänder sig till föräldrar som har barn i samma skolklass.

Programkarakteristika

Örebro Prevention Program går ut på att via information och dialog uppnå överenskommelser om restriktiva föräldraattityder beträffande alkohol.
Programmet genomförs på föräldramöten i skolan en till två gånger per år.

Visad effekt

Örebro Prevention Program bedöms inte minska alkoholkonsumtionen bland skolelever. Bedömningen baseras på de två randomiserade studier som gjorts, i Sverige respektive i Nederländerna, och avser ÖPP som enda insats. Programmets effekter på tungt episodiskt drickande och alkoholdebut är oklar.

Vetenskaplig tillförlitlighet enligt GRADE

Det finns ett begränsat stöd för att ÖPP inte påverkar alkoholkonsumtionen, medan effekten på tungt episodiskt drickande och alkoholdebut är oklar.