Förstudie: Arbetsmiljöns betydelse för bröstcancer

Detta är en sammanfattning av förstudie från SBU på en avgränsad fråga. Förstudien bygger inte på en systematisk litteratursökning. Kvaliteten på ingående studier som nämns i förstudien har inte bedömts. Denna förstudie har tagits fram av SBU:s kansli och utgör ett beslutsunderlag för SBU, men har inte granskats av SBU:s vetenskapliga råd eller nämnd.

Ställningstagande mot bakgrund av förstudien

☐ Starta SBU Utvärderar
☐ Starta SBU Bereder
☐ Starta SBU Kommenterar
☐ Starta ett SBU upplysningstjänstsvar
☐ Starta SBU Kartlägger
☐ Resulterade i vetenskapliga kunskapsluckor
☑ Avsluta i och med förstudien

Underlag från förstudien

Förstudien visade att det finns ett antal systematiska översikter som undersöker exponeringar i arbetsmiljön (skiftarbete, passiv rökning, stillasittande, elektromagnetisk strålning) och betydelsen för bröstcancer.

Bakgrund

Förslag till projekt har kommit från verksamhets­företrädare. Förslaget har lyfts från personer som medverkat i tidigare arbets­miljö­projekt inom SBU. Dessa personer är forskare och andra verksamma inom arbetsmiljöområdet.

Utlåtande från SBU:s interna kvalitetsgrupp

27 april 2018: SBU:s interna kvalitets­grupp föreslår att en produkt av typen SBU Bereder görs enligt den interna projekt­gruppens förslag. Den interna projekt­gruppen ska sedan återkomma till SBU:s interna kvalitets­grupp med förslag på projektplan.

25 maj 2018: SBU:s interna kvalitets­grupps förnyade bedömning var att inte göra en SBU Bereder utan istället göra en produkt av typen SBU Kommenterar, då endast en av de fyra systematiska översikterna, Yuan et al 2018, som undersökte skiftarbetes betydelse för bröstcancer var tillräckligt aktuell.

Dock var den publicerade sökstrategin i artikeln av Yuan et al 2018 undermålig på grund av bristande sökstrategi, vilket gjorde att SBU valde att inte göra någon SBU Kommenterar. SBU bedömer att värdet av att göra en SBU-rapport på primärstudier inte är tillräckligt stort i relation till förväntad nytta för våra målgrupper.

Personer inom SBU:s kansli som medverkat i förstudien

  • Karin Stenström, projektledare
  • Sara Fundell, projektadministratör
  • Susanne Gustafs­son, informationsspecialist

Sakkunnig som konsulterats under förstudien

Ingen sakkunnig kontaktades under förstudien, dock har kansliet haft kontakt med personer som medverkat i tidigare arbets­miljö­projekt inom SBU.

Förstudie – sammanfattning Sammanfattningen redovisar SBU:s ställnings­tagande mot bakgrund av förstudien, samt en kort beskrivning av vad som framkommit i förstudien. Om en förstudie visar att ämnet inte är lämpligt för någon av SBU:s produkt­typer avslutas processen.

Publicerad: 2018-12-20
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
Diarienr: SBU 2018/204
Sidan publicerad