Tema: Äldrevård

Genomgång av kunskap om de mest sjuka äldre

par sitter på parkbänkSBU fick, tillsammans med Socialstyrelsen, i uppdrag av regeringen att särskilt upp­märk­samma kunskaps­läget rörande de mest sjuka äldre.

Syftet var att starta en verksamhet som ska stödja hälso- och sjukvården och äldre­omsorgen genom att systematiskt identifiera kunskapsluckor, stimulera till ny kunskap och aktivt föra ut kunskap om ett värdigt omhänder­tagande och en god vård och omsorg av de mest sjuka äldre.

Målet var att skapa tillgång till åtgärder som är medicinskt väl avvägda, evidens­baserade, ekonomiskt effektiva samt ger en god omvårdnad och omsorg.

Utöver de specifika uppdragen har SBU genomfört andra projekt med fokus på äldre.