Apnétest vid diagnostik av total hjärninfarkt

En systematisk översikt

På uppdrag av Nationellt Donationscentrum på Socialstyrelsen har SBU tagit fram ett vetenskapligt underlag beträffande risken för komplikationer vid användning av apnétest på barn under fyra år. Underlaget kommer att vara ett stöd för Socialstyrelsens kommande uppdatering av föreskrifterna SOSFS 2005:10 om att fastställa människans död.

SBU beslutade att utvidga projektet till att avse såväl barn i alla åldrar som vuxna.

Denna rapport är ett komplement till två tidigare rapporter (Bilddiagnostik vid misstänkt total hjärninfarkt och EEG som stöd för diagnosen total hjärninfarkt för barn yngre än två år) om diagnostiska metoder för att bekräfta total hjärninfarkt.

SBU Utvärderar En allsidig vetenskaplig utvärdering som innefattar systematisk översikt, ekonomiska/hälsoekonomiska analyser samt genomgång av sociala och etiska aspekter. Ämnessakkunniga deltar i arbetet med stöd av medarbetare på SBU, patienter/brukare. Rapporten granskas av oberoende experter. Graden av vetenskaplig tillförlitlighet i de sammanvägda resultaten bedöms på ett systematiskt sätt och rapportens slutsatser godkänns av SBU:s nämnd.

Publicerad: 2020-05-04
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
Rapportnr: 310
Diarienr: SBU 2019/58
https://www.sbu.se/310