Missbruk och beroende av alkohol och narkotika

Kunskapsläget för utredning och insatser inom socialtjänsten

Syfte

Syftet med denna rapport är att sammanställa systematiska översikter av god kvalitet som undersöker insatser eller utredningar till personer med beroende- eller missbruksproblematik. De insatser metoder och utredningar som ingår är sådana som i Sverige genomförs/eller skulle kunna genomföras inom socialtjänsten. Resultatet kommer att visa var det finns respektive saknas vetenskaplig kunskap.

Frågeställningar

  1. Vad finns det för vetenskaplig kunskap respektive kunskapsluckor gällande bedömningsmetoder eller insatser?
  2. Vad finns det för vetenskaplig kunskap respektive kunskapsluckor som rör upplevelse av, eller delaktighet i, bedömningsmetoder eller insatser?

Metod

En kartläggning innebär att sakkunniga inom ämnesområdet tar fram frågeställningar och förslag på viktiga områden (domän) inom ramen för frågorna. Därefter kommer projektgruppen att inhämta synpunkter på de föreslagna domänen från representanter för profession och brukare. Det är av stor vikt att säkerställa att de domän som väljs ut är relevanta ur ett svenskt perspektiv. Domänen och frågeställningarna kommer utgöra en grund för en litteratursökning. De systematiska översikter som identifieras i litteratursökningen relevans- och kvalitetsgranskas varefter resultaten beskrivs. Kartläggningen inkluderar inte någon kvalitetsbedömning av de studier som ingår i de systematiska översikterna eller någon prioritering av de vetenskapliga kunskapsluckorna som identifieras.

Pågående projekt

Beräknad publicering: Hösten 2018
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
Diarienr: SBU 2017/913

Publikationer inom samma område

Projektgrupp

Sakkunniga

  • Patrik Karlsson
  • Sam Larsson

SBU

  • Helena Domeij, projektledare
  • Jenny Stenman, projektadministratör
  • Maria Ahlberg, projektadministratör
  • Maja Kärrman Fredriksson, informationsspecialist
Sidan uppdaterad