Funktionstillstånd och funktionshinder – kunskapsläget för arbetsmetoder och insatser (uppdatering av tidigare rapport)

Lästid: ca 1 min Publikationstyp:
Dela:

Pågående projekt

SBU granskar aktuell och välgjord forskning och tar reda på vilken effekt olika insatser har, om det finns några risker eller etiska problem och vad som gör mest nytta för pengarna inom områdena hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst, funktionstillstånd- och funktionshinder samt arbetsmiljö.

Bakgrund

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering har i uppdrag av regeringen att fastställa det vetenskapliga kunskapsläget inom området funktionstillstånd och funktionshinder. Som ett led i det publicerade SBU 2019 en kartläggning av systematiska översikter som utvärderat insatser och arbetsmetoder inom området (SBU-rapport nr 305). Med anledning av RSS Västernorrlands arbete med förstudien för Yrkesresa funktionshinder inkom i december 2021 önskemål om uppdatering av SBU-rapport nr 305. Önskemålet var framtaget i dialog med medarbetare på Socialstyrelsen och SKR. 

Syfte

Rapport syftar till att identifiera och granska systematiska översikter inom området funktionstillstånd och funktionshinder för att:

  • visa inom vilka områden som det finns tillförlitlig och sammanställd vetenskaplig kunskap och på vilka områden sådan kunskap saknas,
  • visa eventuella behov av fler primärstudier.
  • visa om det finns delar av systematiska översikter som kan användas när nya översikter tas fram.
Beräknad publicering: Kvartal 2, 2023 Diarienr: SBU 2022/666

Projektgrupp

Sakkunniga

Inga sakkunniga anlitade

Från SBU

  • Susanna Larsson Tholén, projektledare
  • Göran Bertilsson, projektledare
  • Maja Kärrman Fredriksson, informationsspecialist
  • Anna Attergren Granath, projektadministratör
  • Sofia Tranaeus, avdelningschef
Sidan uppdaterad