Underlag inför en kommande nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention

Bakgrund

Regeringen har gett Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten i uppdrag att, i nära samverkan med de övriga myndigheter som berörs av föreliggande beslut, inkomma med underlag inför en kommande nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention. Grundläggande utgångspunkter för arbetet ska vara det övergripande folkhälsopolitiska ramverket och den stödstruktur som Folkhälsomyndigheten har haft i uppdrag att utveckla (S2019/02381/FS) samt nationella mål och riktlinjer inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten och inom övriga områden som har bäring på området psykisk hälsa och suicidprevention.

Syfte

Regeringen ser ett behov av att intensifiera det nationella arbetet med frågor kring psykisk hälsa och suicidprevention. För att underlätta styrningen behövs ett tydligt ramverk med ett begränsat antal politiska målsättningar, ett uppföljningssystem som ökar möjligheterna att mäta effekterna av politikens genomförande samt en stärkt nationell samordning där berörda myndigheter ser sin roll i strategins framtagande, genomförande och uppföljning. Grundläggande utgångspunkter vid framtagandet av strategin ska vara en god, jämlik och jämställd psykisk hälsa i hela befolkningen. Särskilt fokus bör riktas mot det främjande och förebyggande arbetet i alla sektorer och på alla samhällsnivåer

Pågående projekt

Diarienr: SBU 2020/669