Utvärdering av samband mellan snus, e-cigaretter och tobaksrökning

Bakgrund

Folkhälsomyndigheten och SBU har träffat en överenskommelse om samverkan för utvärdering av snus och e-cigaretter. I dagsläget är cigaretter och snus de huvudsakliga tobaksprodukterna i Sverige, och enligt undersökningen om levnadsförhållanden i Sverige (ULF) från 2016–2017 röker 11 procent av befolkningen dagligen, medan 13 procent snusar.

E-cigaretter är en relativt ny produkt i Sverige, och år 2017 svarade drygt en tredjedel av ungdomarna i gymnasieåldern att de någon gång hade provat e-cigaretter, medan motsvarande siffra i den totala befolkningen är cirka 10 procent. Att ha provat e-cigarett var vanligare bland personer som rökte än bland personer som inte rökte.

Syfte

Syftet med projektet är att ta fram en systematisk kunskapsöversikt om samband mellan snus, e-cigaretter och tobaksrökning. Projektet kommer dels att titta på om användningen av snus och e-cigaretter hos personer som inte röker kan leda till att dessa senare börjar använda röktobak, dels om personer som röker och sedan börjar använda snus och e-cigaretter får ett förändrat bruk av röktobak (rökstopp, ökat eller minskat bruk). Kunskapsöversikten ska inkludera en bedömning av det vetenskapliga underlagets tillförlitlighet och kommer att utgöra underlag för Folkhälsomyndighetens arbete inom tobaksområdet.

Kort sammanfattning av förstudien

Frågor och svar om projektet

Pågående projekt

Beräknad publicering: Kvartal 2, 2020
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
Diarienr: SBU 2018/431