Standardiserade bedömningsmetoder i utredningar av barn och unga

Bakgrund

Att utreda barns behov av stöd och skydd samt behov av insatser från socialnämnden är ett komplext arbete. En utredning kan genomföras på många olika sätt. En vanlig metod är en så kallad sedvanlig bedömning. Den benämns sedvanlig då den endast baseras på utredarens erfarenhet och inte på någon standardiserad metod. Ett alternativ är att använda sig av strukturerade bedömningsmetoder till exempel checklistor eller index där det finns en manual som beskriver hur metoden ska användas. Användningen av standardiserade bedömningsmetoder kan vara ett stöd i utredningar av personers situation, funktion eller behov.

Syfte

Syftet med projektet är att identifiera och presentera relevanta standardiserade bedömningsmetoder som kan användas för att bedöma barn och ungas behov av stöd och skydd i samband med att en utredning genomförs enligt 11 kap. 1 § socialtjänstlagen. I detta ingår att presentera standardiserade bedömningsmetoders psykometriska egenskaper, det vill säga hur väl de fungerar, samt deras relevans för svensk socialtjänst.

Pågående projekt

Beräknad publicering: Kvartal 1, 2022
Diarienr: SBU 2021/234