Sammanställning och analys av prioriterade utfall (core outcome set, COS) inom området förlossningsvård

Bakgrund


I forskning används ofta många olika utfall, olika sätt att mäta utfall samt olika tidpunkter för att mäta dessa, vilket försvårar sammanställning av studier. Ytterligare en aspekt är att många av de utfall som används inom forskning inte är de som är relevanta för dem som berörs av forskningen, nämligen vårdpersonal och patienter. Detta medför i sin tur att underlaget som patienter och vårdpersonal har vid val av olika behandlingar minskar. För att få bästa möjliga beslutsunderlag och evidens från den forskning som bedrivs är det därför viktigt att lyfta de utfall som patienter och vårdpersonal gemensamt anser viktiga.

Läs mer om varför SBU anser att framtagande av prioriterade utfall är viktigt här


Syfte

Syftet med projektet är att inventera och sammanställa befintliga set av prioriterade utfall (COS) inom förlossningsvården. Efter att denna inventering färdigställts kommer SBU ta fram ett set inom delområdet behandling av depression under graviditeten eller förlossningsdepression som i dagsläget saknar ett befintligt set av prioriterade utfall. Mer information om denna del av projektet här

Projektet är ett regeringsuppdrag och kommer att utföras i samverkan med till exempel vårdpersonal, forskare och patienter för att säkerställa att framtagna utfall är relevanta.

Framtagande av centrala utfall syftar till att synliggöra viktiga utfall vilka bör ingå i alla nya studier som initieras inom fältet. I detta kan det även ingå att poängtera hur och när dessa utfall bör mätas. Om Core Outcome Sets implementeras kommer det att bidra till mer relevant forskning som i sin tur är lättare att sammanställa.

Pågående projekt

Beräknad publicering: Kvartal 2, 2020
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
Diarienr: SBU 2019/290
https://www.sbu.se/cos

Projektgrupp

Sakkunniga

Maria Jonsson
Alkistis Skalkidou
Frida Trönnberg

Från SBU

Marie Österberg
Christel Hellberg
Sara Fundell
Ann Kristine Jonsson

Sidan uppdaterad