Interpersonell terapi (IPT), kognitiv beteendeterapi (KBT) och tidsbegränsad psykodynamisk terapi (tidsbegränsad PDT) vid lindrig till medelsvår depression hos vuxna

Bakgrund

Depression utgör i ett globalt perspektiv en av de viktigaste orsakerna till ohälsa. Det medför en tung börda för både enskild individ och anhöriga såväl som på hälso- och sjukvårdssystemet. Ungefär en fjärdedel av befolkningen insjuknar någon gång i livet i en depression och kvinnor drabbas i högre utsträckning än män. Depressioner kan variera svårighetsgrad, orsak, och varaktighet men även mindre allvarliga depressionsepisoder kan innebära stort lidande för individen i form av emotionella och sociala problem samt funktionsbortfall.

Syfte

Det är viktigt att lämplig behandling sätts in tidigt för att förhindra sjukdomsprogression och onödigt lidande hos patienten. Vanliga insatser vid lindrig och medelsvår egentlig depression är psykologisk behandling i form av kognitiv beteendeterapi (KBT), interpersonell psykoterapi (IPT) och psykodynamisk psykoterapi (PDT).

SBU ska sammanfatta och kommentera delar av det vetenskapliga underlaget till brittiska National Institute for Health and Care Excellence (NICE) riktlinjer: Depression in adults: treatment and management. SBU kommer att granska underlaget och relatera det till svenska förhållanden.

SBU kommenterar och sammanfattar utländska kunskapsöversikter. SBU granskar översikten men inte de enskilda studierna.

Pågående projekt

Beräknad publicering: Våren 2018
Kontakta SBU: registrator@sbu.se

Projektgrupp

Sakkunniga

  • Ata Ghaderi, Karolinska institutet, Stockholm
  • Helene Ybrandt, Umeå Universitet, Umeå
  • Rolf Holmqvist, Linköpings universitet, Linköping

SBU

  • Margareta Hedner, projektledare
  • Mikael Nilsson, projektledare

Granskare

  • Maria Tillfors, Örebro Universitet, Örebro
  • Rolf Sandell, Lunds Universitet, Lund
Sidan uppdaterad