Psykosociala insatser för posttraumatiskt stressyndrom hos flyktingar och asylsökanden

SBU kommenterar och sammanfattar utländska kunskapsöversikter. SBU granskar översikten men inte de enskilda studierna.

SBU Kommenterar Andra aktörers systematiska översikter kvalitetsgranskas av medarbetare på SBU och kommenteras ur ett svenskt perspektiv av ämnessakkunniga samt av oberoende granskare.

Beräknad publicering: Vintern 2019
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
Diarienr: SBU 2018/524
Sidan uppdaterad