Prioritering av kunskaps- och utvecklingsbehov inom området kejsarsnitt

Lästid: ca 1 min Publikationstyp:
Dela:

Pågående projekt

SBU granskar aktuell och välgjord forskning och tar reda på vilken effekt olika insatser har, om det finns några risker eller etiska problem och vad som gör mest nytta för pengarna inom områdena hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst, funktionstillstånd- och funktionshinder samt arbetsmiljö.

Bakgrund

SBU har fått i uppdrag av Regeringen att prioritera vetenskapliga kunskapsluckor inom området kejsarsnitt. Den metod som SBU avser att använda för denna prioritering (forskningsfrågor) baseras på James Lind Alliance metod. Metoden går ut på att patienter/brukare, deras anhöriga och de som arbetar inom ett bestämt område (professionen) tillsammans kommer överens om de viktigaste frågorna inom det bestämda området.

Syfte

I det aktuella projektet kommer en bredare ansats användas än vad som är typiskt för prioriteringar enligt James Lind Alliance metod. Avsikten är att identifiera och prioritera kunskaps- och utvecklingsbehov som upplevs som viktiga av de som direkt berörs av kejsarsnitt. En del av dessa frågor kan till exempel handla om områden där det finns behov av verksamhetsutveckling av olika slag, ny primärforskning eller behov av systematiska översikter och andra kunskapsunderlag samt frågor där det kan finns ett behov av att befintlig kunskap förs ut till relevanta målgrupper i större utsträckning än idag.

Här kan du läsa mer om den metod vi använder (James Lind Alliance)

Beräknad publicering: Kvartal 4, 2022 Diarienr: SBU 2021/607

Projektgrupp

Sakkunniga

  • Ellika Andolf, professor emerita obstetrik och gynekologi, Karolinska Institutet
  • Mia Fernando, fysioterapeut, författare och föreläsare, patientsakkunnig expert
  • Karin Källén, professor klinisk epidemiologi, Lunds universitet

Från SBU

  • Karin Rydin, projektledare
  • Jonatan Alvan, projektledare
  • Emma Wernersson, projektadministratör
Sidan uppdaterad