Prioritering av forskningsfrågor gällande förlossningsskador hos kvinnan som uppkommit efter en efter vaginal förlossning

Bakgrund

Våren 2018 gjordes en prioritering av de områden med kunskapsluckor som identifierats i SBU:s tidigare rapporter gällande diagnostik/prevention och behandling av förlossningsskador hos kvinnan efter vaginal förlossning (https://www.sbu.se/291). Det aktuella projektet är ett regeringsuppdrag och syftar till att brukare och kliniker i samråd kommer att identifiera vilka specifika frågor inom de högst prioriterade områdena som är mest angelägna att bedriva forskning kring.

Syfte

Att personer som berörs av den forskning som görs inom området, (antingen som patient, anhörig eller som yrkesverksam), ges möjlighet att lyfta fram vilka forskningsfrågor de ser som mest angelägna. Vidare syftar detta arbete till att stimulera en ökad praktiknära forskning på de prioriterade områdena.

SBU Bereder Beredning av frågor för andra myndigheters eller uppdragsgivares verksamhet eller beslut, exempelvis till nationella riktlinjer. Vetenskapligt kunskapsunderlag tas fram av medarbetare på SBU i samarbete med ämnessakkunniga. Arbetsprocessen för att ta fram underlaget varierar beroende på frågeställning och behov.

Beräknad publicering: Våren 2019
Kontakta SBU: registrator@sbu.se

Projektgrupp

En eller flera externa arbetsgrupper bestående av patienter och kliniker kommer att tillsättas.

SBU

  • Karin Rydin
  • Marie Österberg
  • Christel Hellberg
  • Maria Ahlberg
  • Åsa Fagerström
  • Sara Fundell
Sidan uppdaterad