Prioriterade utfall för behandlings­studier gällande provocerad vulvodyni (vestibulit)

Lästid: ca 2 min Publikationstyp:
Dela:

Pågående projekt

SBU granskar aktuell och välgjord forskning och tar reda på vilken effekt olika insatser har, om det finns några risker eller etiska problem och vad som gör mest nytta för pengarna inom områdena hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst, funktionstillstånd- och funktionshinder samt arbetsmiljö.

Bakgrund

Provocerad vulvodyni (alternativ benämning: vestibulit) är ett smärttillstånd som drabbar främst unga kvinnor. Smärtan är lokaliserad till slemhinnan runt slidöppningen och beröring av vävnaden utlöser en intensiv, brännande smärta. Tillståndet påverkar ofta sexuella relationer men också vardagsaktiviteter, allmänt välbefinnande och livskvalitet hos drabbade kvinnor. Diagnosen ställs utifrån sjukdomshistoria och gynekologisk undersökning.

I SBU:s rapport ”Diagnostik och behandling av provocerad vulvodyni” som publicerades år 2021 var en av slutsatserna att:

”Det behövs fler välgjorda forskningsstudier om behandling av provocerad vulvodyni. Särskilt behövs studier som utvärderar effekten av kombinerade behandlingsmetoder och multiprofessionella insatser. För att kunna sammanväga studier och dra slutsatser om effekter är det önskvärt att ta fram överenskommelser om gemensamma utfallsmått (prioriterade utfall, engelska: core outcome set).”

SBU fick därefter i uppdrag från regeringen (Socialdepartementet 2021-12-22) att genomföra en ”Identifiering av viktiga patientrelaterade utfallsmått inom området vulvodyni”. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars år 2023.

Syfte

Syftet med projektet är att ta fram uppsättning prioriterade utfall (Core Outcome Set) för forskning gällande kliniska studier på behandling av provocerad vulvodyni (vestibulit). I projektet ska prioritering med berörda aktörer (patienter, anhöriga, profession, forskare, myndigheter) genomföras. Framtagande av prioriterade utfall syftar till att synliggöra utfall som bör ingå när ny forskning startas, vilken i sin tur leder till mer relevant och jämförbar forskning.

En uppsättning av prioriterade utfall innebär ett fåtal utfall som anses vara så viktiga att de alltid bör mätas i framtida studier på detta specifika område oavsett vilken typ av behandling som studeras. Exempel på utfall inom detta område är samlagssmärta, underlivssmärta, förmåga att genomföra fysiska aktiviteter, livskvalitet eller funktionsnivå.

 

Information och anmälan för projektet: Prioriterade utfall för behandlingsstudier gällande provocerad vulvodyni (vestibulit).

SBU kommer i detta projekt att låta berörda aktörer gemensamt komma överens om en uppsättning av prioriterade utfall (så kallat Core outcome set) för framtida behandlingsstudier på personer med provocerad vulvodyni /vestibulit. Syftet med projektet är att fler studier ska mäta de utfall som är viktiga för såväl vårdpersonal, forskare som patienter. En uppsättning av prioriterade utfall innebär ett fåtal utfall som anses vara så viktiga att de alltid bör mätas i framtida studier på det specifika området oavsett vilken typ av behandling som studeras. Exempel på utfall inom detta område är samlagssmärta, underlivssmärta, förmåga att genomföra fysiska aktiviteter, livskvalitet eller funktionsnivå. SBU är forskningshuvudman för projektet. Med forskningshuvudman menas den organisation som är ansvarig för projektet. Ansökan är godkänd av Etikprövningsmyndigheten, diarienummer för prövningen hos Etikprövningsmyndigheten är 2022-02091-01

Läs mer på denna sida

Beräknad publicering: Kvartal 1, 2023 Diarienr: SBU 2022/37

Projektgrupp

Sakkunniga

  • Nina Bohm-Starke
  • Caroline Pukall
  • Susanna Kempe

Från SBU

  • Christel Hellberg, projektledare
  • Marie Österberg, biträdande projektledare
  • Maria Ahlberg, projektadministratör
  • Ann Kristine Jonsson, informationsspecialist
  • Sofia Tranæus, projektansvarig chef
Sidan uppdaterad