När är det motiverat med operation av fraktur i axel och handled?

Tisdagen den 22 augusti 2017 publicerar SBU rapporten: Behandling av armfraktur hos äldre.

Rapporten har utvärderat vilka behandlingsmetoder (operation eller icke-kirurgisk behandling) som är lämpligast och mest kostnadseffektiva vid olika typer av armfraktur.
SBU har även sammanställt studier av hur patienter med osteoporos upplever att de bemöts i vården.

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) har fått förfrågan från Svensk Ortopedisk Förening (SOF) om att sammanställa aktuell kunskap om behandlingsmetoder av osteoporosfrakturer i armen.

En grupp experter inom ortopedi, geriatrik, omvårdnad och fysioterapi har granskat de senaste 26 årens forskning för att utvärdera nyttan av, och eventuella risker med, olika behandlingsmetoder vid fraktur i armen (radius, ulna och humerus) ur ett medicinskt, ekonomiskt, etiskt och socialt perspektiv. Utvärderingen omfattar personer med en medelålder på minst 60 år, en grupp där osteoporos (benskörhet) är vanligt förekommande.

Inom ramen för SBU-rapporten gjordes även en praxisundersökning för att kartlägga de behandlingsmetoder som används i Sverige idag och visa hur stor andel av alla frakturer som opereras.  

Den hälsoekonomiska delen innehåller en litteraturgenomgång inom området och beräkning av direkta kostnader för den primära behandlingsinsatsen för respektive metod.

SBU har även undersökt hur patienter med osteoporos upplever delaktighet och bemötande i vården. 


Möjlighet till embargo för media, kontakta pressansvarig tel 08-412 32 28 eller kommunikationschef, tel 08-412 32 53.


 

Kort video som presenterar rapportens huvudsakliga frågeställningar

Sidan uppdaterad