Risk- och behovsbedömning av ungdomar avseende återfall i våld och kriminalitet

Unga som lagförts för brott har i vuxen ålder en förhöjd risk för flera negativa utfall. De kan hamna utanför arbetsmarknaden och fortsätta i kriminalitet. Risk för psykisk och fysisk ohälsa, missbruk och förtida död föreligger också i målgruppen. Att försöka motverka detta är därmed angeläget. Flera samhällsaktörer är involverade med unga som begår brott, bland annat socialtjänsten, barn- och ungdomspsykiatrin, kriminalvården, samt Statens institutionsstyrelse, SIS.

Projektet är egeninitierat men Socialstyrelsen ska ta fram ett kunskapsstöd för socialtjänstens arbete med ungdomar som begår brott i åldrarna 12–18 år och SBU:s resultat kan bli en del i detta.

Denna utvärdering syftar till att utvärdera risk- och behovsbedömnings­metoders förmåga att bedöma risk för återfall i våld och brott bland unga, 12 till 18 år, som begått kriminella handlingar, samt att utvärdera matchning av de bedömda riskerna och behoven i förhållande till tillsatta interventioner. Syftet är även att se bedömningarnas effekt på återfall i brott och hur bedömningarna upplevs av de unga, närstående och andra inblandade, såväl som ekonomiska och etiska aspekter samt en praxisundersökning. Utvärderingen avser även sedvanliga bedömningars förmåga att bedöma risk för återfall.

Pågående projekt

Beräknad publicering: Kvartal 4, 2019
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
Diarienr: SBU 2017/1022

Projektgrupp

Sakkunniga

 • Susanne Strand, Örebro universitet
 • Helene Ybrandt, Umeå universitet
 • Johan Glad, Socialstyrelsen
 • Martin Lardén, Kriminalvården, Karolinska Institutet.
 • Pia Nykänen, Göteborgs universitet

Från SBU

 • Therese Åström (projektledare)
 • Gunilla Fahlström (biträdande projektledare)
 • Anna Attergren Granath (projektadministratör)
 • Agneta Brolund (informationsspecialist)
 • Johanna Wiss (hälsoekonom)
 • Ulrika Janson (jurist)
Sidan uppdaterad