Läkemedelsbehandling av vanliga smärttillstånd hos äldre

Bakgrund

Smärta hos äldre är ett vanligt kliniskt problem. Flera av de farmakologiska behandlingsalternativen kan vara olämpliga för äldre. Det finns ett behov av att sammanställa befintlig evidens för både risk och nytta av farmakologisk behandling av vanligt förekommande smärttillstånd hos äldre individer.

Syfte

Att vetenskapligt utvärdera såväl nytta som risk med farmakologisk behandling av vanligt förekommande smärttillstånd hos äldre individer ur ett medicinskt, hälsoekonomiskt och etiskt perspektiv. Projektet syftar även till att utvärdera hur äldre individer med smärta upplever mötet med hälso- och sjukvården samt hur de upplever läkemedelsbehandling mot sin smärta.

Pågående projekt

Beräknad publicering: Kvartal 3, 2020
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
Diarienr: SBU 2017/603