Könsdysfori hos barn och unga – en kunskapskartläggning

SBU granskar just nu forskning om könsdysfori. Här förklarar vi vad som ingår i projektet, och beskriver mycket kort hur SBU arbetar.

SBU:s uppdrag från regeringen (Socialdepartementet) är att genomföra en systematisk kunskapsöversikt av könsdysfori. Myndigheten ska se över det vetenskapliga underlaget för utredning av diagnos och behandling av barn och unga. Syftet är bland annat att öka kunskapen om långtidseffekter på både fysisk och psykisk hälsa.

Vad är huvudfrågorna i SBU:s projekt?

I uppdraget ingår att samla kunskap om orsakerna till den ökning av barn och unga i höginkomstländer som vänder sig till vården för utredning av könsdysfori, samt att identifiera kunskapsluckor på området.

SBU kommer i första hand att kartlägga den litteratur som tillkommit sedan Socialstyrelsens kunskapsstöd för vård och behandling av barn och unga med könsdysfori publicerades 2015.

Vad är tidsplanen för projektet?

Uppdraget ska slutredovisas till Socialdepartementet senast den 20 december 2019.

Regeringsuppdraget hittar du HÄR

Hur har SBU valt sakkunniga till projektet?

På SBU är vi alltid måna om att välja sakkunniga med gedigen kunskap och olika profil för arbeten med våra projekt. Dessutom kommer vi att ha ytterligare externa sakkunniga som sedan granskar rapporten.

Hur går SBU:s granskningsprocess till?

SBU:s granskningsprocess följer en stringent metodik och som stöd finns bedömningsmallar. De sakkunniga inom projektet granskar artiklarnas relevans.

Hur arbetar SBU?

SBU granskar och sammanfattar medicinsk och social forskning inom bland annat hälso- och sjukvård och socialtjänst. Vissa projekt, såsom detta, är ett regeringsuppdrag. SBU utfärdar inga rekommendationer eller riktlinjer, utan presenterar endast det aktuella forskningsläget.

Under pågående arbete kommenteras detta inte utåt, utan det sker först då projektet är avslutat.

Pågående projekt

Beräknad publicering: Kvartal 4, 2019
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
Diarienr: SBU 2019/427

Projektgrupp

Referensgrupp

  • Jonas Ludvigsson, Örebro
  • Per-Anders Rydelius, Stockholm
  • Berit Kriström, Umeå
  • Mikael Landén, Göteborg/Oxford

Från SBU

  • Jan Adolfsson, projektledare
  • Hanna Olofsson, informationsspecialist
  • Anneth Syversson, projektadministratör
Sidan uppdaterad