Komplexa interventioner vid långvarig smärta

Bakgrund

Mellan 25 och 35 procent av den vuxna befolkningen lever med långvarig smärta, det vill säga smärta som varat längre än tre månader.

Behandlingen av tillståndet inriktar sig på att lindra smärtan, men eftersom det inte alltid är möjligt, också på att förbättra funktion och att undvika negativa långsiktiga konsekvenser av smärttillståndet. Det medför att flera vårdprofessioner kan behöva delta i utredning och behandling för att tillsammans med patienten inventera behov och lägga upp en rehabiliteringsplan. Det är sådana samordnade rehabiliteringsinsatser det här projektet inriktar sig på.

Syfte

Att utvärdera komplexa interventioner för rehabilitering av personer med långvarig smärta ur ett medicinskt, ekonomiskt och etiskt perspektiv.

Pågående projekt

Beräknad publicering: Kvartal 4, 2021
Diarienr: SBU 2019/501