Kartläggning av metoder för diagnostik och behandling av graviditetskomplikationer för områdena spontan förtidsbörd, graviditetsrelaterad bäckensmärta och intrahepatisk cholestas

Syfte

Syftet med detta regeringsuppdrag är att kartlägga metoder för diagnostik och behandling av graviditetskomplikationer. Systematiska översikter inom fältet ska identifieras för att ringa in områden där det finns evidens och peka på områden där säker kunskap saknas, det vill säga vetenskapliga kunskapsluckor.

Pågående projekt

Beräknad publicering: Kvartal 4, 2020
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
Diarienr: SBU 2020/99