Internetförmedlad psykologisk behandling vid ångest- och förstämningssyndrom (uppdatering)

Bakgrund

SBU gav år 2013 ut en rapport angående internetförmedlad psykologisk behandling vid ångest- och förstämningssyndrom. Psykologisk behandling, framförallt kognitiv beteendeterapi (KBT), rangordnas högt i nationella riktlinjer för behandling av flera ångest- och förstämningssyndrom, och utgör en central del av behandlingsutbudet vid dessa tillstånd. Internet gör det möjligt att förmedla behandling på distans och öka tillgängligheten.

Syfte

SBU har av regeringen fått i uppdrag att utifrån identifierade kunskapsluckor genomföra kunskapssammanställningar inom området psykisk ohälsa. Som ett delprojekt avser SBU därför att uppdatera det vetenskapliga underlaget i den tidigare rapporten från år 2013. Utvärderingen innefattar en systematisk litteraturöversikt avseende metodens effekt, risker och biverkningar. Även kostnadseffektivitet samt etiska värden och principer som kan aktualiseras vid internetförmedlad psykologisk behandling kommer att redogöras för.

Pågående projekt

Beräknad publicering: Kvartal 4, 2021
Diarienr: SBU 2020/100