Prioriterade behov av kunskap och utveckling inom BUP heldygnsvård

Samarbetsprojekt mellan SBU och Socialstyrelsen

Bakgrund

Projektet drivs som ett samverkansprojekt mellan SBU och Socialstyrelsen med syfte att identifiera och prioritera kunskapsbehov inom barn- och ungdomspsykiatrisk heldygnsvård inklusive tvångsvård. Den metod som kommer att användas baseras på James Lind Alliance metod. Metoden bygger på att patienter/brukare samt de som arbetar inom ett bestämt område tillsammans kommer överens om de viktigaste kunskapsluckorna inom detta område.

Syfte

Att personer som direkt berörs av barn och ungdomspsykiatrisk heldygnsvård (antingen som patient, anhörig eller som yrkesverksam), ges möjlighet att lyfta fram vilka kunskapsbehov/forskningsfrågor de ser som mest angelägna samt att prioritera bland dessa. Resultatet från inventeringen och prioriteringen ger en inblick i vilka kunskapsbehov som patienter, anhöriga och professionen ser. Detta blir en viktig grund för SBU:s och Socialstyrelsens fortsatta arbete inom området och ger förutsättningar att kunna ta fram efterfrågade kunskapsunderlag i form av systematiska litteraturöversikter eller andra kunskapsunderlag. Resultatet av arbetet kan även ge värdefull kunskap gällande behov av framtida forskning.

Inventeringen påbörjas hösten 2020 med en öppen enkätundersökning. Inkomna frågor/kunskapsbehov kommer sedan att prioriteras under vintern 2020. Rapporten planeras publiceras våren 2021.

Pågående projekt

Beräknad publicering: Kvartal 3, 2021
Diarienr: SBU 2020/339