Hjälpmedel avseende rörelse och förflyttning för personer med fysiska funktionsnedsättningar

Bakgrund

Hjälpmedelsinstitutet (HI) hade fram till 2014 i uppdrag att verka för hjälpmedelsutveckling och effektiv hjälpmedelsförsörjning, ett uppdrag som Myndigheten för delaktighet delvis fick överta vid HI:s nedläggning. Sammanslagningen syftade till att skapa förutsättningar för mer effektivt och kunskapsbaserat arbete för ökad delaktighet och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Hjälpmedelsförsörjningen är idag utspridd, ett stort antal aktörer är involverade och den roll som HI hade som nationellt kunskapscentrum har upphört och inte fullt ut ersatts. Socialstyrelsen har i uppdrag att följa upp och utvärdera hjälpmedelsområdet på nationell nivå. Hur ansvaret ser ut vad gäller det vetenskapliga kunskapsläget med internationell utblick är mer oklart. I Hjälpmedelsutredningen angavs att SBU bör ta reda på vilken effekt olika medicintekniska hjälpmedel har, om det finns några risker med dem, samt om åtgärderna ger mesta möjliga nytta för satsade resurser. Hjälpmedelsutredningen beskriver att SBU bör kartlägga befintligt kunskapsläge, bristande evidens och kunskapsluckor och därefter genomföra systematiska översikter på särskilt angelägna hjälpmedelsområden.

Syfte

Sammanställa kunskap om effekter av olika varianter, samt olika kombinationer, av rullstolar, liksom tillbehör till rullstolar, individanpassning av rullstolar, samt praktisk utbildning och träning i användning av rullstolar och tillbehör till rullstolar, samt valfrihet och avgiftsfrihet.

Sammanställa kunskap om upplevelser och erfarenheter av rullstolar och tillbehör till rullstolar, samt undersöka om det finns några negativa effekter av rullstolar och tillbehör till rullstolar, samt vilka varianter av rullstolar, kombinationer av rullstolar, eller tillbehör till rullstolar som ger användarna största möjliga nytta för satsade resurser.

Detta för som personer med varaktigt nedsatt rörelseförmåga, som gäller att gå och röra sig omkring, och som självständigt och huvudsakligen förflyttar sig med rullstol, med avseende på aktivitet, delaktighet, förflyttningsförmåga, handlingsfrihet, ergonomi, hälsa, kunskap och färdigheter,hur en person värderar sitt liv, vilket undersöks med systematiska intervjuer som följer något av flera formulär (instrument) för värdering av livskvalitet, exempelvis EQ-5D, användarvärde och kostnaden för en viss insats satt i relation till dess effekt.

Etiskt perspektiv samt ekonomiska aspekter och jämlikhet, jämställdhet samt barnrätts- och funktionsrättperspektiven beaktas särskilt.

Pågående projekt

Beräknad publicering: Kvartal 4, 2021
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
Diarienr: SBU 2018/677