Hjälpmedel avseende rörelse och förflyttning för personer med varaktigt nedsatt rörelseförmåga

Bakgrund

Hjälpmedelsinstitutet (HI) hade fram till 2014 i uppdrag att verka för hjälpmedelsutveckling och effektiv hjälpmedelsförsörjning. Myndigheten för delaktighet fick därefter det sektorövergripande ansvaret för frågor om hjälpmedel med syfte att skapa förutsättningar för ett effektivt och kunskapsbaserat arbete för ökad delaktighet och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Hjälpmedelsförsörjningen är utspridd, ett stort antal aktörer är involverade och den roll som HI hade som nationellt kunskapscentrum har upphört och inte fullt ut ersatts. Socialstyrelsen har i uppdrag att följa upp och utvärdera hjälpmedel som förskrivs i enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen, medan skolmyndigheterna har ett ansvar för hjälpmedel som används i skolan, och Arbetsförmedling, Försäkringskassan samt arbetsgivare ansvarar för arbetshjälpmedel och arbetstekniska hjälpmedel. Hjälpmedelsutredningen föreslog att SBU skulle ta reda på vilken effekt olika medicintekniska hjälpmedel har, om det finns några risker med dem, samt om åtgärderna ger mesta möjliga nytta för satsade resurser. Hjälpmedelsutredningen beskrev vidare att SBU bör kartlägga befintligt kunskapsläge, bristande evidens och kunskapsluckor och därefter genomföra systematiska översikter på särskilt angelägna hjälpmedelsområden. Med detta som bakgrund har SBU:s generaldirektör fattat beslut om att genomföra utvärderingen Hjälpmedel avseende rörelse och förflyttning för personer med fysisk funktionsnedsättning (SBU diarienummer 2019:327). Syftet som fastställdes var brett formulerat till att sammanställa kunskap om effekter och risker, samt upplevelser och erfarenheter, för hjälpmedel avseende rörelse och förflyttning för personer med fysisk funktionsnedsättning.

Syfte

Sammanställa kunskap om effekter av olika varianter, samt olika kombinationer, av rullstolar, liksom tillbehör till rullstolar, individanpassning av rullstolar, samt praktisk utbildning och träning i användning av rullstolar och tillbehör till rullstolar, samt valfrihet och avgiftsfrihet. Sammanställa kunskap om upplevelser och erfarenheter av rullstolar och tillbehör till rullstolar, samt undersöka om det finns några negativa effekter av rullstolar och tillbehör till rullstolar, samt vilka varianter av rullstolar, kombinationer av rullstolar, eller tillbehör till rullstolar som ger användarna största möjliga nytta för satsade resurser. Detta för som personer med varaktigt nedsatt rörelseförmåga, som gäller att gå och röra sig omkring, och som självständigt och huvudsakligen förflyttar sig med rullstol, med avseende på aktivitet, delaktighet, förflyttningsförmåga, handlingsfrihet, ergonomi, hälsa, kunskap och färdigheter, livskvalitet, användarvärde och kostnadseffektivitet. Etiskt perspektiv samt ekonomiska aspekter och jämlikhet, jämställdhet samt barnrätts- och funktionsrättperspektiven beaktas särskilt.

Pågående projekt

Beräknad publicering: Kvartal 1, 2022
Diarienr: SBU 2018/677