Hjälpmedel avseende rörelse och förflyttning för personer med fysiska funktionsnedsättningar

Bakgrund

Hjälpmedelsinstitutet (HI) hade fram till 2014 i uppdrag att verka för hjälpmedelsutveckling och effektiv hjälpmedelsförsörjning, ett uppdrag som Myndigheten för delaktighet delvis fick överta vid HI:s nedläggning. Sammanslagningen syftade till att skapa förutsättningar för mer effektivt och kunskapsbaserat arbete för ökad delaktighet och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Hjälpmedelsförsörjningen är idag utspridd, ett stort antal aktörer är involverade och den roll som HI hade som nationellt kunskapscentrum har upphört och inte fullt ut ersatts. Socialstyrelsen har i uppdrag att följa upp och utvärdera hjälpmedelsområdet på nationell nivå. Hur ansvaret ser ut vad gäller det vetenskapliga kunskapsläget med internationell utblick är mer oklart. I Hjälpmedelsutredningen angavs att SBU bör ta reda på vilken effekt olika medicintekniska hjälpmedel har, om det finns några risker med dem, samt om åtgärderna ger mesta möjliga nytta för satsade resurser. Hjälpmedelsutredningen beskriver att SBU bör kartlägga befintligt kunskapsläge, bristande evidens och kunskapsluckor och därefter genomföra systematiska översikter på särskilt angelägna hjälpmedelsområden.

Syfte

Sammanställa kunskap om effekter, samt upplevelser och erfarenheter, av hjälpmedel för rörelse och förflyttning, om det finns några risker med dem, och om insatserna ger mesta möjliga nytta för satsade resurser. Detta för personer med fysisk funktionsnedsättning med avseende på förmåga att tillgodose personliga behov såsom att klä sig, äta, sköta sin hygien, förflytta sig, kommunicera och interagera med omvärlden, fungera i hemmet och i närmiljön, samt delta i utbildning, arbete, sysselsättning och vardagliga fritidssysselsättningar som utförs i hemmet och närmiljön. Etiskt perspektiv samt ekonomiska aspekter och jämlikhet samt barnrättsperspektivet beaktas särskilt.

Pågående projekt

Beräknad publicering: Kvartal 4, 2021
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
Diarienr: SBU 2018/677