Främjande av psykiskt välbefinnande hos barn och unga

Bakgrund

SBU har fått i uppdrag från regeringen att se över kunskapsläget för program som syftar till att främja psykisk hälsa bland barn och unga. Som en del av uppdraget ska SBU också identifiera kunskapsluckor och belysa områden där det behövs mer forskning. Arbetet genomförs i samråd med Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), samt med andra aktörer som har kunskap om området och är viktiga för uppdragets genomförande.

Syfte

Det hälsofrämjande arbetet för barn och unga genomförs framför allt av regioner och kommuner. För att dessa ska kunna genomföra effektiva hälsofrämjande insatser behöver de ha tillgång till kunskap om vilka metoder och program som har effekt och kan påverka hur barn och unga mår. Det här projektet syftar till att hitta interventioner med bevisad effekt och även till att identifiera områden där mer forskning behövs.

Pågående projekt

Beräknad publicering: Kvartal 4, 2022
Diarienr: SBU 2020/430