Behandling av postpartumdepression

Bakgrund

Postpartumdepression är en relativt vanlig komplikation efter förlossning; uppskattningsvis 12–15 % av nyblivna mödrar drabbas av depression i någon grad. Vanliga symtom är nedstämdhet, sömnsvårigheter, skuldkänslor och tankar på att skada sig själv eller barnet. En postpartumdepression kan också leda till negativa konsekvenser för det nyfödda barnet, såsom inverkan på dess socioemotionella och kognitiva utveckling.

En depressionsepisod under perioden efter förlossningen kan bli långvarig och leda till framtida depressionsepisoder. Det är därför av vikt att kvinnor med postpartumdepression får en korrekt och effektiv behandling. Inom vården används olika typer av insatser, främst märks psykologiska och farmakologiska behandlingar.

Syfte

Syftet är att utvärdera det vetenskapliga stödet för behandling av postpartumdepression, och att belysa erfarenheter och upplevelser av behandlingen. I projektet ingår inte effekter av läkemedelsbehandling, som behandlas i en separat SBU Kommenterar.

Utvärderingen kommer även att belysa hälsoekonomiska aspekter och etik.

Pågående projekt

Beräknad publicering: Kvartal 4, 2022
Diarienr: SBU 2021/299