Återgång i arbete för personer långt från arbetsmarknaden

Bakgrund

Regeringsuppdrag om att ta fram kunskapssammanställningar inom området psykisk ohälsa.

Syfte

Projektet syftar till att studera effekter på återgång i arbete av arbetsmarknadsinsatser för sjukskrivna (>90 dagar) personer med vissa psykiatriska diagnoser och personer som får ekonomiskt bistånd.

Pågående projekt

Beräknad publicering: Kvartal 2, 2022
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
Diarienr: SBU 2020/226