Åldersbedömning genom magnetkameraundersökning av tillväxtzonerna i knät och röntgenundersökning av visdomständer

Bakgrund

SBU fick en förfrågan från Utredningen om medicinsk åldersbedömning (Ju 2020:14) om att granska det aktuella vetenskapliga underlaget för den metod för medicinsk åldersbedömning i asylprocessen som tillämpas av Rättsmedicinalverket i Sverige.

Personer under 18 år betraktas enligt FN:s konvention om barnets rättigheter som barn och är enligt svensk rätt omyndiga personer. En person som fyllt 18 år betraktas därmed som vuxen och civilrättsligt myndig. Barn har rätt till särskilt skydd och åldern har därmed betydelse vid både ansökan om uppehållstillstånd och vid brottmål.

Syfte

Utvärdering av det vetenskapliga underlaget för bedömning av huruvida en person är över eller under 18 år genom magnetkameraundersökning av tillväxtzonerna i knät och röntgenundersökning av visdomständer i nedre käken.

Pågående projekt

Beräknad publicering: Kvartal 4, 2021
Diarienr: SBU 2021/69 (knä), SBU 2021/70 (visdomständer)