Prioritering av forskningsfrågor inom vård och stöd vid allvarliga psykiska sjukdomar och allvarliga psykiska tillstånd. ENKÄTEN ÄR NU STÄNGDVar med och påverka framtidens forskning genom att svara på vår enkät

Målet med enkäten är att belysa prioriterade forskningsfrågor gällande vård och stöd vid allvarliga psykiska sjukdomar eller allvarliga psykiska tillstånd (benämns även som svåra psykiska sjukdomar eller svåra psykiska tillstånd). Genom att lyfta de frågor som personer som själva lever med svåra psykiska sjukdomar eller tillstånd, deras närstående, vård- och stödpersonal så kan forskningsfinansiärer och forskare bli uppmärksammade på högt prioriterade forskningsbehov. Resultatet kan också utgöra underlag till verksamhetsföreträdare och myndigheter om vilka kunskapssammanställningar som är angelägna att genomföra.

För att kunna svara på enkäten kan du till exempel:

 • Själv ha egen erfarenhet som patient inom psykiatrisk vård
 • Vara anhörig/närstående till någon med allvarlig psykisk sjukdom/ allvarligt psykiskt tillstånd
 • Arbeta inom psykiatrisk vård eller inom socialtjänsten
 • Forska inom området
 • Annan koppling, till exempel arbete inom patient/brukarorganisation, professionsorganisation, ideell organisation eller myndighet.

Du behöver ha egen erfarenhet eller erfarenhet från ditt arbete, av någon av följande sjukdomar eller tillstånd:

 • Schizofreni eller liknande psykossjukdomar
 • Bipolär sjukdom
 • Ätstörningar
 • Självskadebeteende
 • Svår depression eller svåra ångestsyndrom (tvångssyndrom, posttraumatiskt stressyndrom)
 • Personlighetssyndrom (ex emotionellt instabilt personlighetssyndrom)
 • Självmordsnära/suicidala tillstånd

Enkäten kommer att vara öppen fram till 31 mars 2023.

Så här gör du

I enkäten har du möjlighet att välja bland övergripande forskningsfrågor som du skulle vilja att det tas fram mer kunskap om. Forskningsfrågorna berör olika områden inom vård och stöd, till exempel utredning, läkemedelsbehandling, psykologisk behandling, stödinsatser och organisatoriska aspekter. Frågorna i enkäten vänder sig till hela patientgruppen, och berör inte enskilda diagnoser. Exempel på frågor kan vara:

 • Kan man upptäcka risk för allvarlig psykisk sjukdom i ett tidigare skede?
 • Blir behandlingseffekten bättre om man ger psykologisk behandling i tillägg till läkemedel?
 • Hur kan man stärka individens delaktighet i vård och stöd i samband med allvarlig psykisk sjukdom?

Du som deltar i prioriteringen ska vara över 18 år. Du får däremot ha erfarenhet från en tidsperiod då du var under 18 år. Du kommer att behöva ange från vilken av ovanstående diagnoser eller tillstånd du har erfarenhet, men du får inte ange några uppgifter som är personliga (till exempel namn, ort, ålder, eller sjukdomshistoria). Om du är från professionen kommer du även att behöva ange din yrkesroll.

Till enkäten

 

Enkäten är nu stängd. Tack alla som har svarat.

Resultaten kommer nu gå vidare till en slutprioritering av de högst rankade forskningsfrågorna.
Detta görs på en workshop med representanter från patient- och brukarföreningar tillsammans med representanter för olika professionsföreningar.
Slutresultaten av prioriteringen kommer att publiceras i en rapport under hösten 2023.

Vad händer med svaren?

När resultaten från enkäten är sammanställda kommer SBU att samla en mindre prioriteringsgrupp med utsedda representanter för patient- och brukarorganisationer samt professionsföreningar. Deras uppgift är att göra en slutlig prioritering bland de forskningsfrågor som flest personer angett som viktiga i enkätsvaren. Resultatet av detta prioriteringsarbete kommer att spridas till forskningsfinansiärer, forskare, vårdpersonal, socialarbetare, patienter och närstående.

Därför är ditt svar viktigt

SBU gjorde år 2021 en inventering av kunskapsluckor om vård- och stödinsatser vid psykisk sjukdom och psykisk ohälsa, som konstaterats i olika kunskapssammanställningar (nationellt och internationellt). Inventeringen visade på över 2000 kunskapsluckor som omfattade insatser inom hälso- och sjukvård och socialt arbete vid olika diagnoser eller tillstånd, och cirka 500 av de konstaterade kunskapsluckorna gällde vård och stöd vid allvarlig psykisk sjukdom och allvarliga psykiska tillstånd. Det finns därmed ett stort behov av forskning för att vetenskapligt få mer kunskap om utredning, behandling, stödinsatser och organisation av vård och stöd.

Bilden visar de olika stegen från bakgrund till rapport

Om hur vi hanterar sekretess och personuppgifter

Samtliga enkätsvar kommer att raderas efter två år och endast projektledningen har tillgång till dessa. Observera att det du skickar till SBU blir en allmän handling. Så här behandlar vi personuppgifter