Val av ämne

Förslagen på vilka metoder som SBU ska utvärdera kommer från många håll – till exempel enskilda personer, organisationer, myndigheter och beslutsfattare. SBU:s vetenskapliga råd, som företräder flera viktiga yrkesgrupper inom vården, kan också ge förslag till nya projekt. Genom myndigheternas samverkansgrupp (MSG) görs även gemensamma kartläggningar av vilka behov som finns av nationella kunskapsunderlag, rekommendationer och riktlinjer för hälso- och sjukvård och socialtjänst.

De ämnen som vi utvärderar har stor betydelse för människors liv, hälsa och livskvalitet. Det kan gälla tillstånd där behandlingen och de medicinska behandlingsresultaten varierar inom landet. Etiskt kontroversiella områden eller metoder som innebär stora förändringar för vårdorganisation och personal kan också prioriteras högt.

Innan SBU börjar med själva utvärderingsarbetet tar vi reda på vilken typ av studier som finns på området. Förstudien visar om det över huvud taget verkar möjligt att dra evidensbaserade – vetenskapligt grundade – slutsatser eller om det verkar finnas viktiga kunskapsluckor som behöver fyllas först.

SBU:s nämnd beslutar sedan vilka av de föreslagna ämnena som går vidare till en omfattande utvärdering.

Sidan uppdaterad