Arbetsgången

Att ta fram en stor SBU-rapport som täcker ett helt medicinskt område som till exempel demens eller diabetes, är en omfattande process. Även smalare projekt, som behandlar en enskild metod i taget, följer i princip samma arbetsgång.

1. Avgränsa frågan

SBU:s nämnd prioriterar vilka ämnen rapporterna ska ta upp. Projektgruppen bestämmer vilka frågor som ska ingå.

2. Sätt ribban för kvalitet

Projektgruppen formulerar vilka krav som ska ställas på undersökningarnas bevisvärde. Bara de forskningsresultat som är tillräckligt säkra ska användas. Ibland väljer SBU att också kommentera studier som har lägre bevisvärde eftersom de kan tillföra annan värdefull information.

3. Samla in relevanta forskningsresultat

Vi söker systematiskt igenom alla tillgängliga forskningsresultat som finns om metoden både i vetenskapliga databaser och via referenslistor i facktidskrifter och vetenskapliga rapporter. Stora utvärderingar, sådana som till exempel omfattar alla viktiga metoder mot fetma eller långvarig smärta, ger en stor mängd sökträffar för gruppen att bedöma.

4. Sålla fram de undersökningar som är tillräckligt bra

Projektgruppen granskar forskningsrapporterna med hjälp av särskilda granskningsmallar och bedömer bevisvärdet i varje enskild studie. De forskningsrapporter som inte når upp till de förutbestämda kraven på bevisvärde sållas bort i den här granskningsprocessen.

5. Väg samman resultatet

Resultaten från de studier som SBU har sållat fram beskrivs i tabeller, analyseras och vägs samman till evidens. Precis som litteratursökningen och sållningen kräver sammanvägningen systematik och stor noggrannhet. Slutsatserna ska vara vetenskapligt underbyggda. Det är inte bara de medicinska effekterna av olika metoder som kartläggs, utan också rådande praxis i Sverige samt hälsoekonomiska, sociala och etiska aspekter.

6. Sammanfatta och dra slutsatser

Innan SBU publicerar sina slutsatser bedöms texten dels av utomstående granskare, dels av experterna i SBU:s vetenskapliga råd. SBU:s nämnd och råd står bakom de slutsatser som redovisas i varje rapport. Om det är möjligt redovisas evidensstyrkan för varje resultat, det vill säga att resultaten får en markering enligt det internationella GRADE-systemet som anger hur starkt det vetenskapliga stödet för påståendet är.