Vårt uppdrag

  • Vilken behandling är bäst?
  • Hur ställer man diagnos på bästa sätt?
  • Hur ska vårdens resurser användas för att göra största möjliga nytta?

SBU ger tillförlitliga svar på sådana frågor. Vi är en oberoende statlig myndighet som har regeringens uppdrag att utvärdera vårdens metoder ur ett samlat medicinskt, ekonomiskt, etiskt och socialt perspektiv.

Våra utvärderingar är så kallade systematiska litteraturöversikter, som bygger på publicerad forskning och följer en väl genomarbetad och noggrann metod.

SBU har gjort systematiska översikter sedan 1987, och det gör oss till en av de äldsta HTA-organisationerna (Health Technology Assessment) i världen.

Vi arbetar systematiskt

Våra utvärderingar bedrivs som projekt. För varje större projekt rekryterar vi en tvärvetenskaplig arbetsgrupp som består av ledande svenska eller utländska experter med stark förankring såväl i vårdarbetet som i forskningen.

Experterna gör ett omfattande och noggrant arbete genom att systematiskt söka, sålla, kvalitetsgranska och väga samman forskningsresultat från hela världen. Varje SBU-rapport innehåller en sådan systematisk litteraturöversikt. Vi bedriver alltså ingen egen forskning utan samlar, granskar och väger samman befintliga forskningsresultat.

Om en utvärdering rör ett brett ämne – till exempel behandling av sömnbesvär, missbruk, fetma eller karies – kan arbetet ta flera år. Om det däremot handlar om en enskild behandlingsmetod går det betydligt snabbare.

Ofta gör experterna också en kartläggning av vilka metoder vården använder idag och jämför praxis med det vetenskapliga underlaget – stämmer de överens eller kan praxis bli bättre? Dessutom analyserar SBU ekonomiska, etiska och sociala aspekter.

Vilken nytta gör SBU:s resultat?

Våra utvärderingar används som ett opartiskt och vetenskapligt tillförlitligt beslutsunderlag. Till exempel kan en SBU-rapport vara en viktig kunskapskälla för andra – beslutande – myndigheter som Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket. Specialistföreningar för olika vårdyrken som till exempel läkare, sjuksköterskor och tandläkare kan använda resultaten som grund för sitt eget riktlinjearbete. Men även på en enskild vårdcentral eller klinik kan en SBU-rapport ge vägledning till vilka metoder som det kan löna sig för patienten att vården inför, prioriterar eller i vissa fall slutar använda.

Våra rapporter riktar sig alltså både till dem som arbetar praktiskt med sjukvård och dem som organiserar och planerar sjukvård. Resultaten berör också många patienter och anhöriga.

Instruktion för SBU

Förordning med instruktion för Statens beredning för medicinsk utvärdering, SFS 2007:1233 (gäller från 2018-10-01)

Sidan uppdaterad