SBU påverkar vården

Ett försök att värdera effekterna av kunskapsspridning

Förord

Regeringen har utfärdat en instruktion för SBU som ger oss ett antal klara uppdrag. Vi ska utvärdera metoder i hälso- och sjukvården ur ett medicinskt, ekonomiskt, samhälleligt och etiskt perspektiv. Vidare ska SBU sprida utvärderingarna så att vårdgivarna kan tillgodogöra sig våra resultat och följa upp hur denna kunskap har använts och vilka resultat som nåtts. Det är uppdraget kring uppföljning som vi försöker sammanfatta i denna skrift. SBU är en av få kunskapsorganisationer som mer systematiskt försökt mäta i vilken mån vi påverkat hälso- och sjukvården. Detta har ofta skett genom att mäta praxis före och efter publiceringen av SBU-projekt. Att mäta nyttan och resultaten av verksamheten i en kunskapsorganisation som SBU är dock inte helt lätt. Många samverkande faktorer förklarar oftast utvecklingen. Här är vår redovisning som vi hoppas ni finner intressant.

Vad har SBU producerat?

SBU är nationellt kunskapscentrum för hälso- och sjukvården och arbetar med att systematiskt granska och utvärdera olika metoder för prevention, diagnostik, behandling och omvårdnad. SBU har över 50 anställda som samarbetar med ett stort nätverk av experter (cirka 1 000) med olika kompetens, runt om i landet. Både nya (så kallade Alert-projekt) och etablerade metoder utvärderas genom en systematisk granskning av hela den vetenskapliga litteraturen inom området. Arbetet drivs i projektform och kan ta flera år att genomföra när det gäller större sjukdomsgrupper och där litteraturen är mycket omfattande. När det gäller nya metoder kan det gå betydligt snabbare, på cirka 6 månader. Det systematiska arbetssättet och det aktiva samarbetet med ledande experter tar tid, men har den stora fördelen att genomslagskraften oftast blir stor genom att de resultat som presenteras är väl underbyggda och förankrade.

SBU har under åren publicerat hundratals rapporter och utvärderat tusentals metoder. År 2010 utvärderades 125 metoder. Bara under perioden 2000–2003 utvärderades 838 metoder, varav 121 metoder inom alkohol- och narkotikaområdet. Sedan mitten av 1990-talet har antalet nyhetsrapporter i svenska massmedier som belyser resultat från SBU ökat från ett hundratal per år till 888 (år 2010). Spridningen enbart för dagspress (antalet tidningsartiklar multiplicerat med upplaga) ligger på drygt 2 miljoner läsare per månad. En rad vetenskapliga artiklar har också publicerats baserade på SBU-projekt. SBU:s rapporter har hög trovärdighet både nationellt och internationellt. Kunskapssammanställningarna utgör underlag för Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer, Socialstyrelsens nationella riktlinjer, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets (TLV) terapigenomgångar samt regionala och lokala vårdprogram.

Sidan uppdaterad