”Viktigt att SBU fortsätter göra egna utvärderingar”

Remissvar från SBU angående utredningen Kunskapsbaserad och jämlik vård.

SBU är en av de instanser som ombetts ge sin syn på utredningen Kunskapsbaserad och jämlik vård – förutsättningar för en lärande hälso- och sjukvård.

Myndigheten välkomnar de flesta av förslagen, som kan göra svensk vård och omsorg effektivare. Men det finns några punkter som man är starkt kritisk till, bland annat förslaget om att SBU ska sluta göra egna, fullständiga utvärderingar och istället satsa enbart på att kommentera redan gjorda sammanställningar.

Utredningen anser att utvecklingen av kunskapsstöd bör läggas närmare vården. SBU skulle då få mer av en vägledande och utbildande roll. Men här finns ett problem, menar SBU:s generaldirektör Susanna Axelsson.

– Det skulle vara svårt för SBU att stötta landsting och kommuner som vill satsa på vetenskaplig utvärdering om vi inte också själva arbetade kontinuerligt med just detta.

SBU:s rapporter ger goda förutsättningar för att hjälpa vården att hushålla med de gemensamma resurserna så att de räcker till en god, säker och jämlik hälso- och sjukvård, tandvård och socialtjänst.

– SBU:s fullständiga utvärderingar ser till både effekt, etik och ekonomi. Vi har specialister med spetskompetens och en lång erfarenhet av den mest tillförlitliga metodiken, säger Susanna Axelsson.

Hon ser positivt på förslaget om att SBU:s snabbare svar till vårdens aktörer, det vill säga SBU:s upplysningstjänst, ska kopplas till en nationell kunskapstjänst. Att vetenskaplig evidens blir mer tillgänglig innebär att den lättare når ända ut i det praktiska vårdarbetet – varje möte med en patient eller en brukare ska vara grundat på bästa möjliga kunskap.

– Förslaget om att vi ska kommentera fler internationella utvärderingsrapporter utifrån ett svenskt perspektiv, den produkt vi kallar SBU Kommenterar, är också utmärkt.

Läs remissvaret

Sidan uppdaterad