Psykisk hälsa och suicidprevention sammanförs i ny strategi

Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen har tillsammans med SBU och 23 andra myndigheter tagit fram ett förslag till en ny strategi för psykisk hälsa och suicidprevention under de kommande 10 åren.

Strategin består av en vision – Ett samhälle som främjar en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och där ingen ska behöva hamna i en situation där den enda utvägen upplevs vara suicid – samt fyra övergripande mål och sju delmål. De fyra övergripande målen är:

  • En förbättrad psykisk hälsa i hela befolkningen
  • Färre liv förlorade i suicid
  • Minskad ojämlikhet i psykisk ohälsa
  • Minskade negativa konsekvenser på grund av psykiatriska tillstånd.

Förslaget innebär bland annat att psykisk hälsa och suicidprevention sammanförs i samma strategi. De senaste årtiondena har satsningar på dessa områden skett i två olika huvudspår.

Strategin innehåller också förslag på ett sammanhållet uppföljningssystem för området psykisk hälsa och suicidprevention, vilket saknats tidigare. Uppföljningssystemet är viktigt för att kunna säga hur det går med både arbetet och hälsoutvecklingen i Sverige, och kommer att ge möjlighet till lärande.

Läs mer hos Folkhälsomyndigheten