Frågor från allmänheten till SBU

För dig som är patient eller klient

Som patient eller klient har du alltid rätt att ställa frågor eller framföra synpunkter på hälso- och sjukvården, tandvården eller socialtjänsten. Genom att göra det kan du bidra till ökad säkerhet och kvalitet. Du ska i första hand vända dig till den vårdinrättning eller socialkontor där du fått dina insatser.

SBU granskar medicinsk och social forskning för att ta reda på vilken typ av insatser som fungerar bäst enligt forskningen. Du är välkommen att ställa frågor om vår metodik och våra utvärderingar. Vi kan däremot inte ge konkret rådgivning för enskilda individer. Vänd dig i så fall till någon av följande:

www.1177.se Vårdguiden finns mer att läsa om hur du som patient inom hälso- och sjukvården har rätt att bli bemött med respekt och få begriplig information om hälsotillstånd samt de undersökningar och behandlingar som föreslås. Det finns flera olika instanser att vända sig till om du har frågor eller klagomål.

IVO – inspektionen för vård och omsorg utövar tillsyn över verksamheter inom socialtjänstområdet och hälso- och sjukvården, samt över hälso- och sjukvårdspersonal. IVO hanterar klagomålsärenden från enskilda patienter eller anhöriga samt anmälningsärenden enligt lex Sarah och lex Maria www.ivo.se

Patientnämnden ger också stöd och hjälp, kontaktuppgifter hittar du på din kommuns, ditt landstings eller din regions webbplats. Patientnämnden är en fristående och opartisk instans som enligt lag ska finnas i alla landsting/regioner.

Läkemedelsupplysningen (LMU) är en upplysningstjänst dit du kan ringa och ställa generella frågor om dina mediciner – hur de fungerar, hur du ska ta dem och förvara dem. Telefon 0771-46 70 10, www.lakemedelsverket.se/lmu

För dig som vill beställa en rapport eller sammanfattning

Ring vår kundtjänst på tel 08-779 96 85 eller skicka e-post till sbu@strd.se

För dig som studerar/skriver uppsats

SBU:s handbok i utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården används av SBU:s projektgrupper samt även i undervisning på universitets- och högskolenivå. Metodboken inklusive granskningsmallar kan du ladda ner här.

Vår ordlista med förklaringar av termer för utvärdering av medicinska metoder och sociala insatser finns här