SBU:s metodbok

Metodboken är en vägledning för SBU:s medarbetare och sakkunniga i arbetet med att systematiskt, enhetligt och transparent ta fram SBU:s rapporter, men den kan också vara ett stöd för andra som gör eller tolkar systematiska översikter och utvärderingar.

Metodboken är anpassad till systematisk granskning av metoder och insatser i hälso- och sjukvården, tandvården, socialtjänsten samt inom funktionstillstånd- och funktionshinderområdet. Boken finns endast som ett elektroniskt dokument och kan laddas ner från SBU:s webbplats.

Denna version (publicerad 15 oktober 2020) är resultatet av en omfattande revidering av hela metodboken och näst intill alla delar har reviderats eller skrivits om jämfört med den förra versionen. Detta medför att de tidigare upplagorna i tryckt form, samt den senaste versionen som publicerades enbart elektroniskt i april 2020, inte längre är aktuella.

Kontakta redaktör

För mer information och för andra frågor gällande metodboken, kontakta: metod@sbu.se

SBU:s Metodbok Vägledning och stöd för att göra systematiska översikter.

Publicerad: 2020-10-15
https://www.sbu.se/metodbok