SBU berättar om sina erfarenheter vid COMET initiative webinar

SBU:s presentation handlar om kvaliteten och användbarheten för framtagna prioriterade utfall (eng core outcome set, COS).

SBU kommer huvudsakligen att lyfta fram och diskutera insikter baserade på en systematisk granskning av pågående och samt framtagna prioriterade utfall för graviditet och förlossning.

  • Bör det finnas en begränsning i antalet utfall som ingår
  • Hur viktigt är det att avgöra hur och när utfallen som ingår ska?
  • Hur kan vi kritiskt bedöma utvecklade prioriterade utfall?

COMET initiative webinar (4/11)

Vad är prioriterade utfall (Core Outcome Set)

Prioriterade utfall, innebär att man för en sjukdom, ett tillstånd, eller ibland en specifik behandling, kommer överens om ett mindre antal utfall med särskilt viktig betydelse. De prioriterade utfallen bör, som ett minimum, mätas och rapporteras i alla kliniska studier för detta specifika tillstånd. De utfall som ska ingå i olika prioriterade utfall tas fram genom en konsensusprocess där både vårdpersonal, forskare och patienter bör ingå.

Varför gör man COS?

Genom att utveckla och implementera prioriterade utfall är målsättningen att resultaten från studier lättare ska kunna jämföras och vägas samman och att beslutsunderlaget för patienter och personal därmed ska bli starkare. Genom att de prioriterade utfallen används i kommande primärstudier och systematiska översikter. Målgruppen är forskare, forskningsfinansiärer och de som gör systematiska översikter, HTA-rapporter

SBU har publicerat en rapport där relevanta aktörer enats om vilka utfall som ska ingå i COS ”Vad är viktigt att mäta i forskning som undersöker behandling av depression under och efter graviditet

Figur 1 Schematisk bild för projektprocessen.

Faktaruta utfall

För att kunna veta effekten av olika behandlingar utvärderas dessa vanligtvis i kliniska studier. I studierna utvärderas säkerhet och effekt av behandlingar i jämförelse med ingen behandling eller annan form av behandling. Gällande depression innan eller efter förlossning skulle exempelvis en studie kunna mäta effekten av kognitiv beteendeterapi (KBT) jämfört med effekten av antidepressiva läkemedel. Med effekten av behandlingen avses den uppmätta skillnaden på olika utfall mellan grupperna av deltagare.

 

Vill du veta mer

Kontakta projektledare Christel Hellberg eller Marie Österberg.