Sammanställning och analys av centrala utfallsmått (core outcome set, COS) inom området förlossningsvård

Bakgrund

I forskning används ofta många olika utfall, olika sätt att mäta utfall samt olika tidpunkter för att mäta dessa, vilket försvårar sammanställning av olika studier. Ytterligare en aspekt är att många av de utfall som används inte är de som är relevanta för dem som berörs av forskningen, nämligen vårdpersonal och patienter. Detta medför i sin tur att underlaget som patienter och vårdpersonal har vid val av olika behandlingar minskar. För att få bästa möjliga beslutsunderlag och evidens från den forskning som bedrivs inom sjukvård och socialtjänst är det därför viktigt att lyfta de gemensamma utfall som patienter och vårdpersonal anser viktiga.

Syfte

Syftet med projektet är att dels inventera och sammanställa befintliga set av centrala utfall (COS) inom förlossningsvården samt att ta fram ett set inom ett delområde som i dagsläget saknar sådant. Projektet är ett regeringsuppdrag och kommer att utföras i samverkan med till exempel vårdpersonal, forskare och patienter för att säkerställa att framtagna utfall är relevanta.

Framtagande av centrala utfall syftar till att synliggöra viktiga utfall vilka bör ingå i alla nya studier som initieras inom fältet. I detta kan det även ingå att poängtera hur och när dessa utfall bör mätas. Om COS implementeras kommer det att bidra till mer relevant forskning som i sin tur är lättare att sammanställa. 

Hjälp oss att välja område för COS inom förlossningsvården! 

Vi hoppas att du som har erfarenhet av graviditet, förlossning och eftervård, är anhörig, arbetar med eller forskar kring graviditets eller förlossningsvård har möjlighet att fylla i denna enkät.  Dina svar kommer att förse oss med värdefull information. Det tar ungefär 5 minuter att besvara frågorna. Här kan du också anmäla intresse till deltagande i prioritering av utfall för ett utvalt område inom graviditets eller förlossningsvård  Läs mer

Pågående projekt

Beräknad publicering: Kvartal 2, 2020
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
Diarienr: SBU 2019/290
https://www.sbu.se/cos

Projektgrupp

Projektet kommer att inkludera relevanta aktörer exempelvis patienter, kliniker, forskare inom området

Från SBU

Marie Österberg
Christel Hellberg
Karin Rydin
Sara Fundell

Sidan uppdaterad